Economics - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Economics som nettkurs. Economics gir deg forståelse for økonomiske prinsipper som gjør deg istand til å forutse sannsynlige endringer i markedsforholdene, forstå konkurransekreftene og vite hvordan du skal fordele ressursene effektivt.

Innhold:
Det konkluderes ofte feilaktig med at økonomi er irrelevant i driften av en bedrift. Faktum er at økonomiske faktorer påvirker bedrifter og beslutningstaking på tre nivåer. På makronivå har faktorer som økonomiske konjunkturer, renter og valutakurser en direkte innvirkning på etterspørselen etter produkter og produksjonskostnadene. På markedsnivå bestemmer konkurransetypen lønnsomhet og forretningsstrategi.

På selskapsnivå har effektivitetsprinsipper, for eksempel nullpunktsanalyse, alternative kostnader og profittmaksimering, en direkte innvirkning på virksomhetens suksess. Hvis du overser økonomiske prinsipper, vil du verken kunne forutse sannsynlige endringer i markedsforholdene, forstå konkurransekreftene eller vite hvordan du skal fordele ressursene effektivt.

Economics består av følgende tema:
• Økonomiske begreper, problemstillinger og verktøy
• En oversikt over økonomi, etterspørsel og forsyning
• Markedet, økonomisk effektivitet, organisering av bransjer
• Offentlige goder, eksterne virkninger, inntektsfordeling
• Internasjonal sektor, makroøkonomi
• Inntektsfordeling, potensiell produksjon, sirkulær inntektsstrøm
• En enkel modell av inntektsdannelse
• En utvidet modell av inntektsdannelse
• Finanspolitikk, penger, sentralbanken og pengepolitikken
• Mengdeteorien og den keynesianske teorien om penger
• Integrasjon av realsektoren og pengesektoren i økonomien
• Inflasjon og arbeidsledighet, verdensøkonomien

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Economics

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen