Finansregnskap og regnskapsteori - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 21.200

Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.

Beskrivelse:
Kurset vil gi deg en overordnet forståelse av krav som stilles til utarbeidelse av ulike typer årsregnskap. Du vil også lære å reflektere over nytten av regnskapet for de ulike brukergruppene. Videre vil kurset gjøre deg kjent med bakgrunnen for utviklingsarbeid som foregår internasjonalt og konsekvenser det vil ha for regnskapsregulering i Norge.


Finansregnskap og regnskapsteori består av følgende tema:
• De grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven, §4-1 - 4-3
• Virkning av periodiseringer - måling av resultat etter kontantprinsippet og regnskapsprinsippet
• Hva er omløpsmidler - anleggsmidler
• Varige driftsmidler
• Finansielle anleggsmidler
• Immaterielle eiendeler og goodwill
• Varelager
• Fordringer

• Kortsiktige investeringer
• Gjeld
• Avsetning for langsiktige forpliktelser - unntatt pensjoner
• Egenkapital og disponering av årsresultat
• Skatt på inntekt - herunder utsatt skatt
• Foretaksintegrasjon - enkelt konsernregnskap uten skatt
• Foretaksintegrasjon - minoritetsinteresser
• Regelverket for små foretak
• Regnskapsregler for ideelle organisasjoner

• Brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
• Internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.
• Det prestasjonsorienterte (resultatorienterte) regnskapsparadigme
• Det formueorienterte (balanseorienterte) regnskapsparadigme
• Det konseptuelle rammeverket til IFRS - nivåene i rammeverket
• Aktiva
• Forpliktelser og egenkapital
• Inntekter
• Kostnader


Læringsmål:
Kurset gir deg en fordypning i innregnings- og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Kurset gir deg også basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundament for finansregnskapet. Du skal også kunne utarbeide et ferdig årsregnskap, basert på gjeldende regnskaps-, aksje- og skattelovgivning, herunder også de viktigste regnskapsstandarder, samt utarbeide et konsernregnskap.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen