Arbeidsrett, permisjon og oppsigelse - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, permisjon og oppsigelse som nettkurs. For alle som jobber med personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser om permisjoner, oppsigelse og avskjed.

Innhold:
Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for arbeidstakers rett til permisjoner, både med og uten lønn. På kurset gjennomgås også de viktige reglene om oppsigelse og avskjed. Her er det lett å trå feil hvis man ikke kjenner jussen godt nok, både hvis formkrav misligholdes og dersom det ikke er saklig grunnlag for oppsigelsen eller avskjeden. Formålet med kurset er at du skal lære deg de grunnleggende reglene.


Agenda
• Permisjon - rett til fri fra arbeidet
• Permisjon ved graviditet, fødsel eller adopsjon
• Permisjonsrettigheter etter arbeidsmiljøloven
• Permisjon med foreldrepenger ved graviditet, fødsel og adopsjon
• Permisjon ved:
• sykdom eller skade
• barn- eller barnepassers sykdom
• pleie av og omsorg for nærstående
• utdanning
• militærtjeneste

• religiøse høytider
• Tariffestede velferdspermisjoner
• Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
• Forskjellen mellom oppsigelse og avskjed
• Særlig om oppsigelse
• Særlig om avskjed
• Generelt om krav til saklig grunn og vesentlig mislighold
• Mangelfulle arbeidsprestasjoner
• Ulovlig fravær
• Ordrenekt

• Brudd på lojalitetsplikten
• Tillitssvikt
• Samarbeidsproblemer og utilbørlig opptreden overfor kolleger
• Urettmessig bruk av Internett
• Rusmisbruk
• Oppsigelsesvern
• Oppsigelse av ledere
• Oppsigelse av prøvetidsansatte
• Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed
• Arbeidsgivers drøftelsesplikt

• Arbeidstakers rett til forhandlinger
• Attest
• Virkningene av rettsstridig oppsigelse og avskjed
• Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
• Krav til saklig grunn
• Hvilke forhold kan gi saklig grunn til oppsigelse
• Rasjonaliseringsbehov
• Utvelgelse blant flere arbeidstakere
• Omplasseringsplikt
• Fortrinnsrett


Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Rettsl. 3 timer

Revisor:
• Annet 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.