Ledelse og strategiKursarrangør: NTNU
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: 2 samlinger á to dager. Begge samlinger starter kl 10 første dag og avsluttes kl 16 andre dag.
Varighet: 4 dager
Pris: 10.250
Neste kurs: 26.08.2020 | Vis alle kursdatoer

Kurset gir deg oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi. Du lærer hvordan ledelsesmessige og strategiske utfordringer kan håndteres.

Kursbeskrivelse:
Å jobbe med strategi innebærer at du må reflektere over hva som er eller skal være organisasjonens strategi, hvordan strategier skapes og endres, og hvilke faktorer som setter rammer for strategiarbeidet. Vi setter fokus på noen av de mest sentrale spørsmålene innen strategiarbeid:


• Hvordan tenke strategisk – kreativt eller logisk?
• Hvordan forme strategien – langsiktige planer eller læring underveis?
• Hvordan foreta strategisk fornyelse – radikale endringer eller mange småforbedringer?
• Forretningsenhetsstrategi – skal vi legge vekt på markedsmuligheter eller interne ressurser?
• Konsernstrategi – felles kjernekompetanser eller selvstyrende enheter?
• Nettverksstrategi – samarbeide eller konkurrere?
• Strategiens organisatoriske kontekst – lederskap eller dynamisk selvorganisering?
• Strategiens internasjonale kontekst – globale standarder eller lokale tilpasninger?
• Organisasjonens formål og visjon – bare profitt eller også samfunnsansvar?


Strategiarbeid innebærer ofte å etablere strategiske mål og metoder for å nå disse målene. Ikke sjelden er det store avvik mellom strategiske mål og den retningen bedriften tar. For å lede godt er det essensielt å forstå den organisatoriske konteksten som påvirker de grep du som leder ønsker å gjennomføre.


Både ledere og ansatte bidrar gjennom sitt arbeid til å operasjonalisere en organisasjons strategi. I kurset skal vi jobbe for å forstå sammenhengen mellom strategiske mål og de utfall operasjonalisering av disse kan få. Vi legger vekt på den organisatoriske konteksten og hvordan denne legger til rette for eller hindrer strategisk måloppnåelse. Viktige tema er:

• Ulike perspektiver på organisasjoner
• Makt og maktfaktorer i organisasjoner
• Ledelse av endringsprosesser
• Ledelse av kunnskap og kunnskapere

Læringsmål
Etter fullført kurs har du:
- Oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi, herunder spesielt
• strategiprosesser, strategiinnhold, strategiens kontekst, og strategisk formål
• organisasjoner og makt
• endrings- og kunnskapsledelse
- Teoretisk forankret kompetanse til å håndtere ledelsesmessige og strategiske utfordringer i organisasjoner
- Ferdigheter i å kunne beskrive og sammenligne sentrale teorier og rammeverk innen fagområdene ledelse og strategi, og relatere disse til egen arbeidssituasjon


Undervisning
Undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger, mens øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Det skal skrives to semesteroppgaver - en med fokus på strategi og en med fokus på ledelse. Du kan få veiledning på semesteroppgavene, innen gitte frister for innlevering av utkast.

Del av mastergrad
Kurset kan inngå i basismodulen i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.


Målgruppe for kurset:
Krav til forkunnskaper (opptakskrav)
Generell studiekompetanse. Personer som ikke fyller opptakskravet kan tas opp etter en vurdering av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper
Utdanning fra høgskole/universitet, og minst 2 års relevant yrkespraksis.


Kursmateriell:
Pensumlitteratur/kursmateriell:
de Wit, B. and Meyer, R. (2010) Strategy: Process, Content, Context - An International perspective, 4rd edition, Cengage Learning, ISBN: 1408019027
Amazon.co.uk
Ca 1 ukes leveringstid.

R. Klev og Levin, M. (2009) Forandring som praksis. 2. utgave. Kap. 1-7. Fagbokforlaget.
Bokkilden.no
Ca 10 dagers leveringstid.

Jim Collins (2001) Good to great. Cornerstone, eller norsk oversettelse: Jim Collins: Henning Kolstad (oversetter) (2002) Hvorfor noen virksomheter er fremragende og andre ikke. Universitetsforlaget.
Amazon.uk eller Akademika.no.
Ca 1 ukes leveringstid.

Clegg, S. et al.: Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. Sage. (Introduction, + part 2 “Managing Organizational Practices”).
Disse utgavene av boken kan brukes:
2nd edition (2008), 3rd edition (2010 og 2012). NB! Ikke 1 st edition i 2005-utgaven med samme tittel. Amazon.co.uk
Ca 1 ukes leveringstid.

Eksamen/sertifisering:
To semesteroppgaver - en om strategi og en om ledelse. Det blir anledning til å få veiledning underveis.