Juridiske kurs i Oslo

Arbeidsavtaler, midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft

For alle som jobber med personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til arbeidsmiljølo-vens bestemmelser om arbeidsavtaler, midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 26.11.2020 3 timer26.11.2020 fra 1.600 kr

Arv og generasjonsskifte etter ny arvelov

vi holder kurset arv og generasjonsskifte etter ny arvelov. Det er mange praktiske problemstillinger som må tas hensyn til om arveoverføringer og generasjonsskifter skal bli vellykket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 14.10.2020 1 dag14.10.2020 fra 3.200 kr

Avtaler med kunder og leverandører, samt tvister

Dette er et praktisk kurs for deg som ønsker å forstå alle deler av Regnskap Norges oppdragsavtale og vedlegg, samt avtaler man inngår med leverandører. Ved å gjennomgå oppdragsavtalen nøye vil deltakerne også lære hvordan man selv kan skrive avtaler på andre området.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.12.2020 1 dag14.12.2020 fra 3.200 kr

Det nye hvitvaskingsregelverket

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt. Begge disse lovene utgjør viktige rammebetingelser for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 16.10.2020 1 dag16.10.2020 fra 3.200 kr

Finn feil i regnskapet

Kurset omhandler både det å finne feil, men kanskje like viktig er hva vi gjør når feil har inntruffet, og hvilke konsekvenser feil vil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder, andre. Vil feilen kunne gi erstatningsansvar?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 15.10.2020 1 dag15.10.2020 fra 3.200 kr

Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforholdet

Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforholdet – sentrale arbeidsrettsspørsmål.Svært mange av kundene våre møter utfordringer i arbeidsrettsspørsmål. Det har våren 2020 vært et godt eksempel på. I slike situasjoner er det mest nærliggende for mange bedrifter å be regnskapsføreren om råd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.11.2020 1 dag05.11.2020 fra 3.200 kr

Husleierett og merverdiavgift

For de som driver med utleie av fast eiendom henger husleierett og merverdiavgift tett sammen.Vi forklarer hovedtrekkene i husleie- og merverdiavgiftsloven og går deretter parallelt gjennom problemstillinger som kan oppstå og hvordan disse kan løses.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.11.2020 1 dag06.11.2020 Fra 3.200 kr

Kontantsalg – regler, rutiner og rådgivning

Kurset gir deltakerne kjennskap til aktuelle lov- og forskriftskrav knyttet til kontantsalg. Vi ser på rutiner som bør innarbeides for å sikre at bokføringen av kontantsalget blir korrekt og fullstendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 24.11.2020 1 dag24.11.2020 Fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.11.2020 1 dag06.11.2020 Fra 3.200 kr

Kundens interne rutiner - grip muligheten!

Fokus på kundens interne rutiner gir videre en god mulighet til å knytte kunden tettere til seg, ved å avdekke kundens behov og gi råd som skaper merverdier for kunden. I tillegg blir det nødvendig med en viss opplæring på systemløsning og regelforståelse hos oppdragsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.12.2020 1 dag16.12.2020 fra 3.200 kr

Lov og rett for næringslivet 2020

Vi holder kurset lov og rett for næringslivet 2020. Kurset behandler vanlige og (noen) uvanlige rettslige problemstillinger regnskapsfører og dennes kunder kan stå overfor i sin virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 04.11.2020 1 dag04.11.2020 Fra 3.200 kr

Oppdragsavtalen

Oppdragsavtalen er svært viktig å ha på plass. Den er omfattende både hva gjelder plikter og rettigheter, samtidig som den er nyttig både for deg og kunden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 26.11.2020 3 timer26.11.2020 fra 1.600 kr

Regnskapsførerjus 2020 - regnskapsførers ansvar

Kursets mål er å få oversikt over de vanligste feil og mangler som leder til erstatningsansvar og hva du som regnskapsfører kan gjøre for å unngå dette

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 18.12.2020 1 dag18.12.2020 Fra 3.200 kr

Regnskapsførerregelverket - aktuelle temaer

Ved tilsyn og kontroll blir regnskapsførere målt på etterlevelsen av regnskapsførerregelverket. I tillegg venter vi på en ny regnskapsførerlov og ny standard for god regnskapsføringsskikk. I dette kurset ser vi på aktuelle temaer for regnskapsførere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 3 timer Fra 1.600 kr

Regnskapsloven - god regnskapsskikk - aktuelle problemstillinger

I dette kurset blir det tatt opp aktuelle ulike temaer innen regnskap og god regnskapsskikk. Deler av kursinnholdet kan bli utvidet som en følge av nye problemstillinger som kommer før kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 24.11.2020 1 dag24.11.2020 fra 3.200 kr

Rf-regelverket 2020 – nyheter og ofte stilte spørsmål

Vi oppdaterer deg på de siste nyhetene innenfor lovgivningen som regulerer regnskapsføreryrket og god regnskapsføringsskikk (GRFS). I tillegg tar vi opp aktuelle temaer og ofte stilte spørsmål basert på Regnskap Norges fagsupport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.11.2020 1 dag02.11.2020 fra 3.200 kr

SAF-T

SAF-T kommer for fullt selv om det har blitt utsatt grunnet koronakrisen. . Det er systemleverandørene som har ansvaret for å tilrettelegge for SAF-T eksport men det er høyst sannsynlig at regnskapsfører/økonomiansvarlig som vil få ansvaret fra oppdragsgiver for innsendingen og kontrollen av filen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 23.11.2020 3 timer23.11.2020 fra 1.600 kr

Skatt i næring - interessefellesskap og omgåelse

Interessefellesskap, omgåelse og tilsidesettelse er tildels "mystiske" begreper med et vanskelig innhold. Bli kjent med regelverket og hva som er nytt etter lovfestingen av omgåelsesreglen. Få en oversikt over vanlige og praktiske problemstillinger om dette tema.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.11.2020 1 dag03.11.2020 fra 3.200 kr

Arv og skifte

Snart kommer ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven), og her får du en gjennomgang av de viktigste endringene, og praktiske råd om gjennomføring av arveoppgjøret. Dødsboskifte reiser også en rekke aktuelle skattespørsmål som vil bli belyst gjennom eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.300 kr

Bokføring- aktuelle temaer

Bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2005 og har dermed virket i nærmere 15 år. Selv om loven i utgangspunktet er teknologinøytral, har det i løpet av denne tiden vært en rivende utvikling med automatisering og digitalisering i både samfunnet og regnskapsbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 7 timer fra 3.300 kr

Hvordan unngå misligheter

Vi tilbyr kurs om hvordan unngå misligheter. Mange bedrifter rammes hvert år av ulike typer misligheter. De direkte økonomiske konsekvensene er ofte betydelige, og styret og ledelsen kan bli erstatningsansvarlige eller komme i straffansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr

Regnskapsanalyse og kontantstrømanalyse

Vi tilbyr kurs om regnskapsanalyse og kontantstrømanalyse. Kurset har til hensikt å bevisstgjøre deltagerne på hvordan de kan ta en sterk rolle som økonomiske rådgivere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 7 timer fra 3.300 kr

Juridisk kontormedarbeider

Vi tilbyr utdanning til juridisk kontormedarbeider. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og relevante regnskapsoppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 semester 60.800 kr

Det gode eiendomsstyret – erfaringer og anbefalinger

Senter for eiendomsfag inviterer til vårt årlige styreseminar for daglige ledere, styremedlemmer og styreledere i eiendomsorganisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 timer 5.000 kr

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 25.01.2021 2 dager25.01.2021 8.500 kr

Plan- og bygningsrett – fordypningsserie

Senter for eiendomsfag inviterer til en serie med fordypningstilbud i plan- og bygningsrett, i form av fire dagskurs som tematisk og kronologisk omhandler deler av hovedinnholdet i Plan- og bygningsrett, 3. utgave – utgitt av Universitetsforlaget høsten 2018.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 19.11.2020 19.11.2020 5.500 pr dag kr

Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat

Vi tilbyr kurset: Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat - hva gjør det med meg. Et psykologisk blikk på Rolle & Person, Krav & Kontroll. Forventninger, krav, høyt arbeidspress og komplekse saker preger ofte advokater og jurister sin arbeidshverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Lov om barn og foreldre

Vi tilbyr kurs i Lov om barn og foreldre. Det blir teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon. Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt innsikt i den sakkyndiges rolle og arbeid i barnefordelingssaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr
Oslo, Sentrum, Christi... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester

Vi tilbyr kurs om sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester. Det blir teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon. Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt kunnskap og forståelse for sakkyndige psykologers tilnærming og arbeidsmetodikk i barnevernsaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr
Oslo, Sentrum, Christi... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

Vi tilbyr kurs i offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Kurset skal belyse hva som er status per 2017 og om det er mulig å se noen utviklingstrekk siden 2009.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.750 kr

Alternativ fysisk intervensjon

Vi tilbyr kurs i alternativ fysisk intervensjon. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og økt bevissthet til alternative metoder for fysisk intervensjon. Dette er viktig kunnkskap for ressurspersoner i vurdering av metodevalg ved egen arbeidsplass relatert til faglige og etiske rammer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.850 kr

Beskyttelse mot vold

Vi tilbyr kurs om beskyttelse mot vold. Målsettingen med kurset er lære om bevisstgjøring, kunnskap og ferdigheter relatert til beskyttelse mot vold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 21.10.2020 1 dag21.10.2020 2.850 kr

Grunnkurs i lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9

Vi tilbyr grunnkurs i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9. Kurset tar sikte på å øke deltagernes bevissthet rundt juridiske og etiske rammer knyttet til bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 09.10.2020 (+1) 1 dag09.10.2020 (+1) 2.850 kr

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9

Vi tilbyr kurs om lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 for ressurspersoner. Kurset tar sikte på å øke deltagernes bevissthet rundt juridiske og etiske rammer knyttet til bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.850 kr

Oppdatering for ressurspersoner

Vi tilbyr kurs i oppdatering for ressurspersoner. Kurset har som målsetting å gi deltakerne en generell oppdatering på basisferdigheter, men tilpasses deltakernes behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 09.12.2020 1 dag09.12.2020 2.850 kr

Oppdatering for ressurspersoner (2 dager)

Vi tilbyr 2 dagers kurs i oppdatering for ressurspersoner. Kurset har som målsetting å gi deltakerne en generell oppdatering på basisferdigheter, men tilpasses deltakernes behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 5.700 kr

Ressurspersonkurs

Vi tilbyr ressurspersonkurs. Kurset har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 09.11.2020 4 dager09.11.2020 12.500 kr

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vi tilbyr kurs om vold og trusler på arbeidsplassen. Målsettingen med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.850 kr

Årsavtale for ressurspersoner

Vi tilbyr kurs om årsavtale for ressurspersoner. Målsettingen er at kurset skal bidra til regelmessig oppfølging og forutsigbare kostnader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 8.550 kr

PECB Certified Data Protection Officer

Du lærer om implementeringen og videreutviklingen av et internkontrollsystem for personvern, slik at det er i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 5 dager 25.000 kr

Strukturert innføring i GDPR

Watchcom tilbyr introduksjonskurs for den nye personvernforordningen GDPR. Gjennom kurset vil du få en kort sammenfattet introduksjon av de viktigste punktene din virksomhet må tenke på i forhold til det nye lovverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 2 dager 12.500 kr

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>