Matrosfaget Vg3 - teori til fagprøven - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 10:00 - 14:00
Varighet: 120 timer / 9 måneder
Pris: Gratis

Vi tilbyr kurs i matrosfaget Vg3 - teori til fagprøven på som virtuelt klasserom. Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Informasjon:
Vg3 matrosfaget handler om arbeid om bord på fartøy og flyttbare innretninger som matros. Opplæringen skal gi lærlingene kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet, vedlikehold, vakthold, og lasting / lossing, og den skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling. Faget skal bidra til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for matroser, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport. Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en dag i uken.

Faginnhold:
1) Helse, miljø og sikkerhet:
• Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å forebygge ulykker og skader om bord på fartøy ved å følge regler og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om å forebygge personskader og unødig slitasje. Videre handler det om å bruke beredskapsplaner, nødprosedyrer, kommunikasjonsutstyr og verneutstyr.

2) Drift og vedlikehold:
• Kjerneelementet drift og vedlikehold handler om vedlikehold av dekksutstyr og overflater. Det handler også om lasting og lossing av fartøyet. Videre handler kjerneelementet om vakthold ved kai og under seiling.

3) Planlegging og dokumentasjon:
• Kjerneelementet planlegging og dokumentasjon handler om å planlegge og dokumentere arbeidsoppgaver innenfor vedlikehold og lasting og lossing på fartøy og flyttbare innretninger. Det handler også om hvordan dokumentasjon og kvalitetssikring er en integrert del av alle arbeidsprosesser om bord og sikrer effektiv drift.

Læringsmål:
Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne:
• Utføre arbeid om bord i henhold til regler for helse, miljø og sikkerhet
• Vurdere og bruke personlig verne- og sikkerhetsutstyr ut fra arbeidsoppgavene
• Bruke produkt- og sikkerhetsdatablader og følge retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer.
• Gjøre rede for og arbeide etter ISM-koden og gjeldende regelverk i den daglige driften
• Beskrive kvalitetssystemet om bord og registrere avvik
• Gjøre rede for alarmsystemer i forbindelse med varsling og utføre egen beredskapsfunksjon i en nødsituasjon om bord
• Betjene, vedlikeholde og gjennomføre ettersyn på rednings- og brannvernutstyr og slukkeanleggene om bord
• Gjennomføre vakthold i henhold til skipets vaktinstruks og navigering på støttenivå
• Håndheve adgangsprosedyrer til skipet i henhold til gjeldende regelverk

• Identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter
• Delta i laste- og losseoperasjoner og anvende stroppe-, anhukings- og lastehåndteringsutstyr
• Vurdere faktorer som påvirker et fartøys stabilitet
• Velge og bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
• Bruke vedlikeholdssystem til å hente ut arbeidsordrer og dokumentere utført arbeid og vurdere eget arbeid
• Velge og bruke metoder og teknikker for renhold og overflatebehandling av ulike materialer og steder for å ivareta arbeids- og maritimt miljø.
• Bruke og vedlikeholde utstyr knyttet til fortøying, ankring, lasting og lossing og annen dekksutrustning
• Rigge opp og ned landgang og losleider med tilhørende utstyr

• Anvende tauverk og trosser ut fra deres bruksområder
• Forstå og følge flaggregler og bruke og lese signalflagg
• Gjøre fartøyet sjøklart
• Bruke og vedlikeholde elektriske og mekaniske verktøy og instrumenter
• Gjennomføre bunkring etter skipets prosedyrer
• Reflektere over hvordan man kan forebygge og begrense forurensning av det marine miljøet og håndtere avfall i tråd med gjeldende regelverk og krav.
• Reflektere over hvordan en selv kan bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø
• Gjøre rede for partssamarbeidet i rederiet og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv.

Gjennomføring:
Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc / tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Målgruppe for kurset:
Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til matros

Opptakskrav:
• Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2 - 3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Opptakskrav voksne:
• Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen / sertifisering:
Eksamen er skriftlig. All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.