Systematisk arbeid med mestring, medvirkning, motivasjon nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 1.390

Vi tilbyr nettkurs om systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon i skolen. Hvordan kan lærere i norsk skole legge til rette for elevenes opplevelse av mestring, medvirkning og motivasjon? I hvor stor grad kan det forventes at elevene selv bidrar i denne prosessen?

Innhold:
Dette nettkurset presenterer en femtrinnsmetode der elevene jobber individuelt og i et fellesskap sammen med læreren for å styrke opplevelsen av mestring, medvirkning og motivasjon. Gjennom erfaringsbasert forskning er femtrinnsmetoden tilpasset ulike skolekontekster. Sentralt i metoden er ideen om at elevene selv er hovedaktører i egne liv, og at de gjennom refleksjoner, delvis individuelt og delvis i fellesskap, kan finne gode løsningsstrategier for å håndtere utfordringer i skolen og i hverdagen.

Teorigrunnlaget for metoden er helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Kurset presenterer tre ulike varianter av femtrinnsmetoden. Den ene varianten dreier seg om livsmestring, der elevene individuelt identifiserer hva som er viktig for dem og hva de trenger å gjøre for å skape ønskede endringer i tilværelsen. I den andre varianten er metodearbeidet rettet mot undervisningsfag.

Metoden fungerer da som en metakognitiv læringsstrategi som kan støtte elevene i «å lære å lære». Den tredje varianten handler om elevdemokrati, med fokus på hva som er viktig for klassen som fellesskap og hva de trenger å gjøre for å styrke eget læringsmiljø. Kurset er tett knyttet til den overordnede delen av fagfornyelsen. Det er praksisnært og inkluderer mange eksempler fra erfaringer i ulike kontekster.

Kursholdere:
• May Olaug Horverak og Gerd Martina Langeland