Kvalitet og kvalitetsledelseKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 4 dager
Pris: 2.400

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Mål:
Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når den skal arbeide systematisk og målrettet med kvalitet. Fokuset er spesielt rettet mot hvordan ledere og medarbeidere i samspill kan planlegge og gjennomføre kvalitetsforbedringer. Gjennomgangen av stoffet vil være forankret i den internasjonale standarden ISO 9001. Kvalitetsbegrepet vil bli belyst og drøftet slik at kvalitet inngår som en integrert virkelighetsforståelse i den daglige drifting, endring og utvikling av virksomheten.

Deltemaer som vil bli behandlet:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Historisk perspektiv: fra kvalitetskontroll til kvalitetsforbedring
• Kvalitet som et grunnleggende tenkesett med fokus på sluttbrukers behov
• Organisasjonens ambisjoner, mål og strategier når det gjelder kvalitet
• Drøfting av fenomenet totalkvalitetsledelse (TKL)
• Aktuelle teorier om kvalitet, Demings sirkel, andre sentrale modeller
• Hva kjennetegner et kvalitetssystem (elementene i et kvalitetssystem)?
• Presentasjon av kvalitetsstandarden ISO 9001 og andre standarder
• Hva forstår vi med akkreditering, sertifisering, internkontroll?
• Skrittvis fremdriftsplan for å oppnå akkreditering eller sertifisering
• Dokumentasjon av prosedyrer, kvalitetsmål, avviksregistrering og forbedringstiltak
• Planlegging og gjennomføring av kvalitetsrevisjoner, krav til ekstern bedømmer
• Eksempler på hvordan forskjellige bransjer arbeider med kvalitet
• Kvalitet som linjeansvar og ikke bare som en spesialitet i stab
• Toppleders særskilte ansvar for å sette kvalitet på den interne dagsorden
• Kvalitetsutvikling og –forbedring som prosesser drevet frem nedenifra
• Hvordan dyktiggjøre medarbeidere i det praktiske arbeidet med kvalitet?
• Suksesskriterier, farer og feller i arbeidet med kvalitet
• Presentasjon av aktuelle verktøy (eks.: risikoanalyser) til bruk i kvalitetsarbeidet
• Utfordringer når det gjelder morgendagens kvalitetsarbeid

Undervisning:
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i kvalitetsledelse foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

Arbeidsmåter
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders særskilte utfordringer når det gjelder kvalitetsarbeid i den praktiske jobbhverdag. For å fremstille seg til eksamen forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.

Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
Aune, Asbjørn: Kvalitetsdrevet ledelse – kvalitetsstyrte bedrifter 3. utg. Gyldendal akademisk. Oslo 2000. Antall sider: 365.

Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt
oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på
to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet.
Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng

Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.