Grunnkurs i ASH - bedriftsinterntKursarrangør: Avonova Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager+ e-læring
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt grunnkurs i Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH) for sjøfartsbransjen. Kurset leveres bedriftsinternt der det måtte passe dere, og dekker kravene fastsatt av Sjøfarts-direktoratet sine føringer for opplæring i ASH-arbeid iht. ASH-forskriften §5 - 14.

Sentrale tema:
• Lovverk og roller i HMS / ASH-arbeidet - hvordan skal verne og miljøarbeidet drives
• Systematisk HMS / ASH-arbeid - sikkerhet, ulykkesforebygging, verneutstyr, risikoanalyse
• Fysisk arbeidsmiljøfaktorer / Yrkeshygiene / forebyggende tiltak
• Sykefravær - praktisk tilnærming for å redusere sykefravær
• Rus / AKAN
• Ergonomi på arbeidsplassen, støy, belysning, klima
• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Vi benytter ulike former for undervisning i Grunnopplæring i ASH:

1. Gruppe:
Gruppen er i seg selv en stor ressurs med mye samlet erfaring. Vi legger opp til diskusjoner og gruppearbeid med erfaringslæring, gruppedeltagelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner som legges til rette av kursholder. Varighet: 2 dager fra kl 09.00 - 16.00.

2. E-læring:
Fordypning innen følgende aktuelle temaer:
• Lovverk og roller
• Systematisk HMS-arbeid
• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• Fysisk arbeidsmiljø
• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
• Ergonomi på arbeidsplassen

Mer om kurset:

Hvem:
Arbeidstakernes representanter i spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet som skal være med å sikre forsvarlig arbeidsmiljø. Omfatter ansatte med roller og oppgaver innen ASH på skip som medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud, ledere, HMS-ansvarlige, HR-personell og andre som har til oppgave å lede eller på annet vis har ansvar for medarbeidere. Dette kan omfatte oppfølging av ulykkeshendelser, innkjøp av verneutstyr, risikovurdering, forslag til sikkerhetstiltak. mv.

Hva:
Innføring i retningslinjer for arbeidsmiljø, sikkerhet og helse om bord på norskregistrerte skip og krav til blant annet risikovurdering, tilrettelegging av arbeid, personlig vernutstyr, kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr. Kurset omfatter systematisk HMS-arbeid: planlegging, sikkerhetsstyring, organisering, vernetiltak, utførelse og vedlikehold av helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet med utgangspunkt i Skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og ISM-koden. Kurset skal sette sentrale medarbeidere i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at ASH-arbeidet utføres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Når:
Ledelsen har ansvaret for kontinuerlig og nødvendig sikkerhet for å sikre liv og helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret ligger i første rekke på rederiet, og deretter på skipsføreren og de ansatte om bord. Ledelsen plikter å sette av tid til verne- og miljøarbeid og gi praktisk og tilrettelagt undervisning som hjelper de aktuelle medarbeidere til å ivareta roller og ansvarsområder. Arbeidsgiver er pålagt å gi medarbeidere innføring i ASH-forskriften og annet relevant lovverk, systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, og ulike faktorer i arbeidsmiljøet.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

For arbeidstakere på skip, verneombud og medlemmer av AMU

Vis flere tilsvarende kurs: