Strategisk kompetanseutviklingKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: 2.400

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Mål:
Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når, det gjelder å planlegge og iverksette målrettet og systematisk kompetanseutvikling. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å skape motivasjon og gode betingelser for læring, samt hvordan skape en læringsorientert organisasjonskultur. Kjennetegn på den gode læringsprosess vil bli belyst. Hvordan man skal forholde seg til motstand mot nødvendig læring og endring inngår også som en del av kurset. Det vil også bli gitt en presentasjon av aktuelle opplegg for hvordan organisasjoner har arbeidet med kompetanseutvikling.

Deltemaer som vil bli behandlet:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Kompetanseutvikling som en kontinuerlig prosess
• Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner
• Sammenheng mellom kompetanse, belønning og karriere
• Motivasjon og kompetanseutvikling
• Erfaringer med tradisjonell opplæringsplanlegging
• Den læringsorienterte organisasjonskultur
• Kjennetegn på den gode læringsprosess, enkel- og dobbeltkretslæring, metalæring
• Ledere og medarbeideres ansvar for god læring i organisasjoner
• Aktørperspektivet i arbeidet med kompetanseutvikling
• Hvordan gjennomføre en helhetlig kompetanseutvikling i praksis?
• Kjerneelementer i kompetansekartlegging
• Valg av konkrete kompetansetiltak
• Presentasjon av konkrete kompetanseplaner
• Hvordan håndtere motstand mot nødvendig kompetanseutvikling?
• Suksesskriterier, farer og feller i arbeidet med kompetanse
• Bruk av utviklingssamtale som praktisk verktøy
• Effektmåling av gjennomførte kompetansetiltak

Undervisning
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i kompetanseutvikling foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

Arbeidsmåter
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.


Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som arbeider målrettet og systematisk med kompetanseutvikling og læringsprosesser. For å fremstille seg til eksamen forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.


Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
Lai, Linda: Strategisk kompetansestyring, 2. utg. Fagbokforlaget. Bergen 2004. Antall sider: 301.


Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt
oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på
to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet.
Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng.


Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.