Sertifisering i offentlige anskaffelser (SOA Basis) onlineKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 15.900

Vi tilbyr sertifisering i offentlige anskaffelser (SOA Basis) som onlinekurs. Ta en sertifisering i offentlige anskaffelser, slik at du får kunnskapen og verktøyene du trenger for å gjennomføre de beste avtalene.

Hva er SOA Basis:
Det er Norges eneste kursprogram på nett for sertifisering i offentlige anskaffelser, og gjennomføres som selvstudier uten samling. Sertifiseringsordningen SOA Basis består av 6 nettkursmoduler inkludert tilleggskurset «Offentlige anskaffelser», og møter kravene i Difis fagplan for offentlige anskaffelser. Når alle kurs er bestått, kan deltakeren gjennomføre sertifiseringstesten på Norsk test sine hjemmesider.

Hvert kurs består av 6 - 10 leksjoner. Hver leksjon har tydelige læringsmål, videoer med faglig innhold, teori og en avsluttende test. Ved bestått på alle leksjoner kan man prøve seg på booster testen, og når alle kurs er bestått får man tilgang til SOA BASIS prøveeksamen. Ta sertifiseringen og øk din kompetanse innen offentlige anskaffelser, slik at du gjennomfører fremtidige innkjøpsprosesser mer effektivt.

Læringsutbytte:
• Grunnprinsippene i innkjøpsprosesser
• Markedsarbeidet knyttet til innkjøp - vurdering og strategi
• Arbeidsprosesser og gode rutiner i kjøpsfasen
• Rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen
• Mulighetene og utfordringene som finnes i oppfølgingsfasen
• Offentlige anskaffelser - hvordan bruke regelverket for å gjennomføre gode innkjøp

Fordeler med nettkurset:
• Bli tryggere i gjennomføringen av offentlige anskaffelser
• Øk din kompetanse innen planlegging, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging av anskaffelsesprosesser.
• Bli bedre til å utnytte anskaffelsesregelverket
• Alt innhold og tester, inkl. prøveeksamen, kan repeteres og brukes som ‘jobbstøtte’
• Ta Norges eneste kursprogram på nett for sertifisering i offentlige anskaffelser

Program:

Modul 1 - Forarbeid:
Etter endt modul vil du være du i stand til å gjennomføre godt og viktig forarbeid for et innkjøp. Kursmodulen har følgende læringsmål:
• Hvordan avklare om det eksisterer et reelt behov
• Hvorfor mandat er viktig, og hva det bør inneholde
• Hva som bør vurderes når et innkjøpsteam opprettes
• Hvilke elementer som skal kartlegges under definering av behovet
• Hvordan behovet skal beskrives i en spesifikasjon til markedet

Modul 2 - Marked:
Etter endt modul blir du i stand til å foreta markedsarbeid knyttet til innkjøp på en kommersielt god måte, og du skal kunne svare på følgende spørsmål:
• Hva kjennetegner en god markedsprosess
• Hva er sentrale aktiviteter i en markedsprosess
• Hvordan gjør man en leverandørmarkedsanalyse
• Hvordan innhenter vi markedsinformasjon
• Hvordan legger vi til rette for god konkurranse
• Hva er viktig når man kommuniserer med leverandørmarkedet

Modul 3 - Kjøp:
Etter endt modul har du kunnskap om hovedaktivitetene i kjøpsprosessen. Denne kursmodulen har følgende læringsmål:
• Hva kjennetegner en god kjøpsprosess
• Hva er sentrale roller i en kjøpsprosess
• Hvordan etablere en forespørsel
• Hva er viktig ved evaluering av tilbud
• Hvordan kan en forhandling forberedes og gjennomføres

Modul 4 - Implementering:
Etter endt kursmodul er du i stand til å vite hva som skal til for å implementere avtaler i egen organisasjon. Dette innebærer kunnskap om følgende:
• Etablering av mottaksapparat
• Etablering av kontraktsadministrative rutiner
• Etablering av endrings- og reklamasjonssystem
• Etablering av måleparametere
• Etablering av sanksjonssystem
• Ivareta overføring til drift for videre oppfølging

Modul 5 - Oppfølging:
I denne kursmodulen får du en kort innføring i hva kontraktsoppfølging og -forvaltning betyr i praksis. Oppfølging er gjerne den lengste delen av innkjøpsprosessen, men samtidig den delen som ofte får minst oppmerksomhet, selv om den nok er blant de viktigste fasene i innkjøpsprosessen. Etter endt modul vil du ha:
• Oversikt over sentrale tema i oppfølgingsfasen
• Grunnleggende forståelse for de muligheter og utfordringer som finnes i oppfølgingsfasen
• Større bevissthet om de gevinster som kan realiseres om fasen får den oppmerksomhet den fortjener

Modul 6: Offentlige anskaffelser:
1) Lov:
• Formålsparagrafen og de grunnleggende prinsippene i Lov om offentlige anskaffelser
• Hvilke anskaffelser som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser
• Forholdet mellom loven og forskriftene
• Anvendelsesområdet for de ulike delene i forskriften, herunder reglene om terskelverdi
• Reglene for blandede anskaffelser
• KOFAs oppgaver

2) Anskaffelses-prosesser:
• Prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II
• De mest brukte prosedyrene i anskaffelsesforskriften del III
• Forskjellen på prosedyrene i anskaffelsesforskriften del II og del III
• Gangen i 2-trinns prosedyrer

3) Rammeavtaler:
• Hvordan rammeavtaler fungerer med én leverandør
• Hvordan rammeavtaler fungerer med flere leverandører
• Hva som er lovlig lengde på rammeavtaler

4) Grunnlag for konkurransen:
• Hva som utgjør anskaffelsesdokumentene og forstå formålet med dem
• Hva kvalifikasjonskrav, utvelgelseskriterier og tildelingskriterier er
• Hvilke endringer som kan gjøres i anskaffelsesdokumentene etter kunngjøring
• Hvordan man kan gjennomføre markedsdialog og utligne urimelig konkurransefordel

5) Kunngjøringsregler:
• Hva en ulovlig direkte anskaffelse er
• Hva en intensjonskunngjøring er, og når den kan benyttes
• Når oppdragsgiver skal kunngjøre en kontraktsinngåelse

6) Frister:
• Betydningen av vedståelsesfrist
• Hvilke frister som gjelder over / under EØS-terskelverdier
• Lage en tidsplan som sikrer god konkurransegjennomføring, ivaretar regelverket og alle aktiviteter til og med kontraktsignering.

7) Gjennomføring av konkurransen:
• Anvende kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
• Hvordan håndtere at leverandøren vil støtte seg på andres virksomheter
• Når man kan eller skal avvise på grunn av forhold ved leverandøren eller ved tilbudet
• Fremgangsmåten for avvisning
• Hva det kan, og ikke kan forhandles om
• Hvordan man gjennomfører forhandlinger etter forskriftens krav

8) Avklaringer:
• Hvilke regler som gjelder for ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon

9) Avslutning av konkurransen:
• Innholdet i begrunnelsesplikten
• Hvem som har krav på begrunnelse
• Hvilke viktige beslutninger som skal nedtegnes i anskaffelsesprotokollen

10) Samfunnsansvar:
• Hvilke samfunnshensyn man plikter å ta hensyn til i anskaffelser
• Når og hvordan man kan stille krav til miljø i ulike faser av anskaffelsesprosessen
• Hvordan man stiller krav om bruk av lærlinger
• Regler for hvordan man stiller krav og følger opp krav om lønns- og arbeidsvilkår

Målgruppe for kurset:
Alle som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser