Fagskole rehabilitering - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Virtuelt klasserom kl 17:30 - 21:30
Varighet: 330 timer

Vi tilbyr fagskole i rehabilitering som virtuelt klasserom. Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering er sterkt økende. Målsettingen er å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre.

Innhold:
Gjennom utdanningen vil du få kunnskap og ferdigheter til å bidra til et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til mennesker med et rehabiliterings-/ habiliteringspotensiale. Fagskoleutdanningen i rehabilitering gir deg spisskompetanse samtidig som du hjelper andre til fremgang og utvikling. Studiet er lagt opp med undervisning i virtuelt klasserom slik at du kan sitte hjemme din egen stue og følge undervisningen.

Program:
Emne 1 - Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagene:
Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2 - Målgruppen for rehabilitering:
Dette emnet skal gi kunnskap om og innsikt i hva funksjonshemming er og hvordan funksjonsnedsettelse kan arte seg. Studenten skal få innsikt i viktigheten av deltagelse og likestilling for det enkelte mennesket.

Emne 3 - Rehabilitering som virksomhet:
Emnet skal gi kunnskap om og innsikt i hva rehabilitering og habilitering er, om aktuelle lovverk, om hvilke aktører og instanser som yter tjenester og hvordan rehabiliteringstiltak organiseres.

Emne 4 - Rehabiliteringsprosess og individuell plan:
Dette emnet skal gi kunnskap om og innsikt i rehabiliteringsprosessen, brukerrollen og tjenesterollen. Studenten skal også tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til individuelle planer, kunne lede møter og samhandle med andre.

Emne 5 - Praksis:
Praksis gjennomføres med 350 timer parallelt med emne 3 og 4, og kan avvikles på eget arbeidssted så sant arbeidsoppgaver og valgt problemstilling samstemmer med målene i studieplanen.

Emne 6 - Fordypning:
I fordypningsemnet skriver studenten en fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema med påfølgende muntlig høring.

Målgruppe for kurset:
Helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør, helsesekretær eller barne- og ungdomsarbeider. Det er også mulig å søke om studieplass på bakgrunn av relevant realkompetanse.

Krav til norskkunnskaper:
• Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende B1-nivå

Opptakskrav:
• For opptak til fagskoleutdanning Rehabilitering kreves det fullført og bestått videregående opplæring som Helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør, helsesekretær eller barne- og ungdomsarbeider. Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:
• Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Med realkompetanse menes all formell og ikke-formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon fra søker.

Følgende punkter vil da bli vektlagt:
• Yrkespraksisens omfang
• Tidligere utdannings relevans for studiet
• Søkerens egenvurdering

Eksamen / sertifisering:
Arbeidskrav emne 1 - 4:
• Hvert emne har to arbeidskrav; en gruppeoppgave og en emneoppgave der begge må være bestått for å få godkjent emnet.

Praksis:
• Gjennomføring av 350 timer praksis med påfølgende praksisoppgave. Både praksis og praksisoppgave må være bestått for å få godkjent praksisemnet.

Fordypningsoppgave:
• Avsluttende eksamen består av skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.