Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 8Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Panorama
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Ivar Lykkes vei 1, 7075 Tiller (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 samlinger à 2 dager
Pris: 14.210

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 8. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2.700 deltakere / 1.600 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:

Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Konfliktforståelse:
• Hva er konflikt
• Konflikter som oppstår
• Konflikter som eskalerer
• Kompleksitet, gruppe- og individkonflikter

Konflikthåndtering:
• Strategier i konflikthåndtering
• Konfliktspiral, hva forsterker og hva forhindrer eskalering
• Leder som fasilitator, veileder, megler eller ”dommer”
• Konfliktløsning ved bruk av utenforstående megler

Kriser og kriseforståelser:
• Hva er krise sett i et ledelsesperspektiv
• Mennesket i krise
• Kriser på individ- og gruppenivå
• Kriseberedskap / mentalt forberedt på uforutsette hendelser

Krisehåndtering:
• Lederens håndtering av kriser
• Sorg, støtte og sosiale nettverk
• Bearbeidingssamtaler
• Krisekommunikasjon, mediekontakt og mediebruk

Undervisningsformer og organisering
Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre. Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene leveres en obligatorisk oppgave utarbeidet i basisgruppe. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.


Foreleser: Einar Holand

Einar Holand har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra Juridisk fakultet, Universitetet i København. Holand har arbeidet i RO siden 2001, og har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Han har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak, konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere i BPA. Einar Holand er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag, spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med fokus på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Litteratur
• Dyregrov, K. og Dyregrov, A. (2008) Krisepsykologi i praksis
• Ekeland, T.J. (2014) Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere.
• Gangdal, J. og Angeltveit, G. (2014) KRISER, forebygging, beredskap, håndtering og kommunikasjon
• Weiseth, L. og Kjesrud, R. (2007) Ledelse ved kriser: en praktisk veileder

Anbefalt litteratur:
• Hummelvoll, J.K. (2012) Helt- ikke stykkevis og delt

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med 3-5 deltakere der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A - F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng. Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.