Kollegaveiledning - læring og endring i profesjonsfellesskapetKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890
Neste kurs: 31.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om hvordan utnytte skolens kollektive kapasitet for å bedre elevenes læring? Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap er alle skolers mål. I Meld. St. 21 (2016 - 2017) leser vi at dette også er en forutsetning for implementering av fagfornyelsen.

Innhold:
For at det nye læreplanverket skal utvikle kvaliteten på undervisningen, vil det være en forutsetning at lærerkollegiet sammen legger til rette for at det kan skje faktiske endringer i den enkelte læreres virke i klasserommet (s. 35). Kollegaveiledning er en fellesbetegnelse for hvordan strukturer, rammer, roller og ulike metoder for samhandling kan bidra i skolens arbeid med å utvikle systematisk læring i profesjonsfellesskapet.

Strukturer, relasjonsbygging, aksept for forskjellighet og samtidig felles kjøreregler, vil gi lærerne gode rammer og muligheter til å utvikle sin egen undervisning i samarbeid med kolleger, for elevenes læring, trivsel og utviklingsmuligheter. I de siste årene har kollegaveiledning tatt nye former og fått nytt innhold. Det ligger et stort potensial i hver enkelt lærer og i hvordan skolen skaper arenaer og motivasjon for profesjonsutvikling.

Fra forskning vet vi at trygge relasjoner åpner for at læreres tause kunnskap kan løftes fram og bli utfordret gjennom analyse og kritisk refleksjon i utforskende samtaler. Gjennom dette arbeidet legges grunnlag for ny kunnskap, og at felles verdier og holdninger kan tydeliggjøres i kollegiet.

Agenda:
• Betydning av relasjoner og relasjonsbygging i organisasjonen
• Kommunikasjon - hvordan skape åpenhet, trygghet og klima for utforskende samtaler
• Du som veileder: dine kommunikative og kollegaers preferanser i ulike samtaler og i samarbeid
• Funksjoner, roller, ansvar og oppgaver i veiledning: ledere, lærerspesialister, teamledere, lærere
• Samtalens betydning og ulike samtaler i skolen, symmetri og asymmetri i samtaler, veiledning av nyutdannede lærere, praksisstudenter, «den vanskelige samtalen» osv.
• Observasjon av undervisning som verktøy for analyse og kritisk refleksjon
• Planlegging av undervisning individuelt og i fellesskap, før- og ettersamtaler
• Ulike metoder i kollegaveiledning: par- og gruppeveiledning
• Modeller for erfaringsdeling: Formulering av taus kunnskap og potensial i kollegiale situasjoner
• Analyse og kritisk refleksjon som verktøy i kollegaveiledning
• Elevers kommunikasjon med undervisningsopplegget, konsekvenser av undervisning: observasjon av elevers deltakelse og elever læring. F. eks Lesson Study.
• Didaktiske utfordringer og lærernes profesjonelle utvikling

Kursholder: Anne Kristin Dahl

Anne Kristin Dahl er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Har undervist i norsk og geografi fagdidaktikk i mange år, og har erfaring fra ulike skoleutviklingsprosjekter. Har utviklet veilederutdanningen ved Universitetet i Oslo, og er studieleder for tilbudet Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2. Prosjektleder for Veiledning for nyutdannede lærere (Udir), og bidrar med veiledning på ulike nivå i skolen.