Selvledelse og transformasjonsledelse - bedriftsinterntKursarrangør: Businessmastering
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Tydeligere og tydeligere ser vi at ledelse ikke lenger bare skal appellere til det intellektuelle i mennesket, men også med tydelighet appellere til følelser og menneskets dypere behov.

Behovet for å være en del av noe meningsfullt, behovet for selv å føle seg betydningsfull, behovet for å bli sett og hørt, blir stadig viktigere ettersom flere og flere forstår at dette er en suksessformel som skaper bedre resultater og flere langtidsfriske medarbeidere.


Lederskap med fokus på tydelig strategi og klar retning, der individet slutter seg følelsesmessig til den samme retningen, altså i transformasjonledelse, vil selvledelse og medarbeiderskap ha sin største effekt. Når individet blir ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid, og individet knytter seg både intellektuelt og følelsesmessig til virksomhetens strategi, verdigrunnlag og misjon, er vi på sporet mot optimal lønnsomhet og arbeidsglede.


Vi ser at det i mange kunnskapsbedrifter er en dragning mot transformasjonsledelse , der visjoner og verdier står sterkt som retningsvisere. I denne relativt nye og moderne ledelsesfilosofien er evne og vilje til å inspirere svært sentralt. Lederne fremstår som rollefigurer og lever selv de forandringene de predikerer. Respekt for enkeltindividet står sterkt, og en vesentlig ønsket effekt er at mennesket har stor medbestemmelse/autonomi i sitt arbeid samtidig som mennesket opplever seg selv som betydningsfullt.


Gleden av egen mestring og læring - indre motivasjon - er viktigere enn det mer transaksjonsorienterte bytteforholdet mellom arbeidsgiver/leder og medarbeider. Når mennesket har selvråderett (autonomi), opplever mestring/læring og føler at det vi gjør gir mening i tilværelsen, vil motivasjonen være på topp hos kunnskapsarbeideren.


Transformasjonsledelse vil ha størst effekt når leder har kommet et godt stykke i sin egen utvikling, og innehar evner til å treffe hjertet og lidenskapen i hvert enkelt individ. Intellektuell stimulans er ikke nok, den transformasjonsorienterte leder treffer medarbeiderne i deres dypere behov og følelser. Ledelse handler ikke bare om få folk til å gjøre, men å få folk til å ha LYST til å gjøre: å skape lyst og drivkrefter i hver enkelt slik at den enkelte blir ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid.


I transformasjonsledelse er medarbeidere rustet og stimulert til å gjøre egne prioriteringer og vurderinger – de er myndiggjort i sitt arbeid. Lederen er inspirerende, tydelig, emosjonelt og intellektuelt gyldig for hvert enkelt individ (individ- og situasjonsorientert i sitt lederskap), og ikke minst en god rollemodell. Når leder kommuniserer direkte, ærlig og tydelig, og i tillegg går i den retningen som er staket ut, er rollemodelleffekten optimalt forsterkende.


Uansett hvordan du velger å definere lederskap og medarbeiderskap er det vesentlige hva vi skaper sammen – vi er altså på vårt beste sammen med andre, svært sjelden best alene. Og transformasjonsledelse er i fremvekst på ”bekostning” av ledelse basert på kommando, kontroll og belønning (transaksjonsorientering). Både ledere og medarbeidere har dypere behov for mål og mening, og søker en stadig dypere innsikt, og vil trives best i miljøer der kommunikasjon bygger på likeverd og en dialogisk holdning til hverandre (og ikke på monologer og narcissisme).


Lederskap og medarbeiderskap kan hjelpe deg til en effektiv og rasjonell utnyttelse av deg selv – og dine medarbeidere - for å nå dine mål, for å dekke ditt ansvarsområde, styrke vilje til utvikling og personlig vekst – de beste rammer for livslang læring. Det er jo slik at vi LEVER så lenge vi LÆRER, og betydningen av individets vilje og mot kommer klart frem i dette (svenske) perspektivet:
Pippi Langstrumpes perspektiv: ”Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!” (Astrid Anna Emilia Lindgren, 1907-2002.


Vi tror på involverende lederskap med vekt på å forstå individets behov og ønsker. Dette kan ikke gjøres på en god måte uten interesse og innlevelse. Det er viktig at individet inspireres til å dele sine behov med sin leder og sine kolleger. Lederskap basert på medarbeiderskap betyr å legge til rette for at virksomheten lykkes når medarbeiderne lykkes. Dette fordrer god kommunikasjon mellom ledelse og ansatte. Alternativet er lidelse.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter