Studiekurs i innovation managementSted: Sentrum
          Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Nytt kurs starter nå - ta kontakt
Varighet: 7 leksjoner a 3 timer

Kurset gir økt kunnskap om innovasjonsprosessen, både i eksisterende bedrifter og ved nye virksomheter.

Ledelse av innovasjonsprosessen er et område som krever spesifikk kjennskap til de utfordringer og hindringer som ethvert individ og enhver organisasjon møter i den kontinuerlige omstillingsprosess som kjennetegner det postindustrialiserte samfunn. Den økonomiske utvikling går ikke av seg selv, noen menneskers aktiviteter løfter opp bølgene som de konjunkturmessige svingningene forårsakes av og kjennetegnes av. Innovasjon har tradisjonelt vært et område som har hatt begrenset fokus i vårt land.

Kurset fokuserer på å aktivt utvikle lederegenskaper som fremmer innovasjonsprosessen. Kurset inngår også som andre del av et tretrinnsopplegg i sosialt entreprenørskap. Første del er Studiekurs i sosialt entreprenørskap SE-02-A, tredje del er Studiekurs i Service Vision Management SV-02-A.

Kursinnhold:
Begrepsavklaringer, produksjonsprosessen, innovasjonsområder, utviklingsstrategier, profitt, særlige motivasjonsfaktorer, tradisjonelle hindringer for innovasjon, myter kontra muligheter og perspektiv. Innovasjon og entreprenørskap i historisk perspektiv.

Metode:
Forelesninger, samtaler/diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Kurset legger vekt på teori og praksis. Det gjennomføres display.

Målgruppe for kurset

Personlig egnethet: interesse for å jobbe teoretisk med praktiske bedriftsrelevante problemstillinger..

Kursmateriell

Forelesningene støttes av Power Point, kursbok, pensum ca 250 sider på norsk, noe på engelsk, kurskompendium.

Eksamen / sertifisering

Skriftlig test ev. hjemme/gruppeoppgave kan tilbys. Kurset kan kombineres med CASESTUDIUM 1 (CS-01-A).

Attestasjon:
Ved gjennomført kursdeltakelse og avlagt prøve kan kursleverandør attestere kompetanse ihht kurspensum og metode.