Mellom to stoler og bak sofaen -Fagdag om juss og fag i NAV/helseKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Grand Hotell
          Troms, Tromsø
Kursadresse: Storgata 44, 9008 Tromsø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.650

Vi tilbyr fagdag om jus og fag i NAV og helse-og omsorgstjenesten. Pasienter, brukere og tjenestemottakere kan oppleve å falle mellom to stoler i vår komplekse organisering av tjenester og ytelser.

Helse-, omsorgs- og sosialtjenesten har ulik organisering, felles ansvar og en del helt like lovbestemmelser. Er det slik at de som faller mellom to stoler i dette systemet også forsvinner "bak sofaen"?

Dette kan gjelde personer som:
• kan ha dårlig økonomi
• sliter på arbeids- og boligmarkedet
• kan ha rusutfordringer, og / eller psykiske, sosiale eller medisinske utfordringer og som en følge av dette sliter i sin kontakt med de ulike delene av hjelpeapparatet.

Formålet er å drøfte og belyse disse utfordringene sett fra et juridisk perspektiv:
• Samme bruker, ulike tjenesteytere
• Samme bruker, ulikt lovverk
• Samme bruker, ulike organisasjoner og kulturer


Kursinnhold:

Gjennomgang av sentrale og relevante bestemmelser i:
• lov om sosiale tjenester i NAV
• helse- og omsorgstjenesteloven
• pasient- og brukerrettighetsloven
• spesialisthelsetjeneteloven

Fokusområder:
• koordinering, samhandling og ansvar
• tjenestens materielle innhold
• brukermedvirkning, integritet og verdighet
• individuell plan
• taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett


Foreleser: Knut Erling Nyheim

Knut Erling Nyheim er advokat og kompetanserådgiver. Han er utdannet vernepleier (1982) og jurist (1999). Han har erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent, sosialleder, konsulent / førstekonsulent ved fylkesmannsembetet, helse- og sosialsjef samt som advokatfullmektig og advokat. Knut Erling foreleser gjerne om forvaltningsrett og saksbehandling, helse- og sosialrett. Han er en praksisorientert og humørfylt foreleser som gjør tunge emner lett forståelige.

Målgruppe for kurset

Ansatte i NAV, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter som har ansvar i forhold til ovennevnte personer.