Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 9Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Radisson Blu Hotel Royal Garden
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 samlinger - 7 dager
Pris: 23.015

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 9. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2.700 deltakere / 1.600 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:
Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten.

Endringsmomentum:
• Grunnlagsforståelse for endring
• Mulighetsrommet (kreativitet)
• Evaluering av erfarte endingsprosesser (utgangspunkt egne erfaringer og egen praksis)
• Ulike perspektiv for endring (føringer)

Ledelse av endringsprosesser:
• Læring og kultur for endring
• Lederrollen og ledelsesmetoder
• «Å stå i» endringer
• Involvering (myndiggjøring, eierskap og trygghet)

Implementering av endring:
• Kontinuerlig forbedring
• Omskaping som sosial prosess
• Drivkrefter og motkrefter
• Kunnskapsdeling


Undervisningsformer og organisering:
Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre. Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene leveres en obligatorisk oppgave utarbeidet i basisgruppe. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.


Foreleser: Einar Holand

Einar Holand har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra Juridisk fakultet, Universitetet i København. Holand har arbeidet i RO siden 2001, og har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Han har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak, konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere i BPA. Einar Holand er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag, spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med fokus på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Litteratur
• Dyregrov, K. og Dyregrov, A. (2008) Krisepsykologi i praksis
• Ekeland, T.J. (2014) Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere.
• Gangdal, J. og Angeltveit, G. (2014) KRISER, forebygging, beredskap, håndtering og kommunikasjon
• Weiseth, L. og Kjesrud, R. (2007) Ledelse ved kriser: en praktisk veileder

Anbefalt litteratur:
• Hummelvoll, J.K. (2012) Helt- ikke stykkevis og delt

Eksamen / sertifisering

Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen over 3 uker etter siste samling, individuelt eller gruppevis (3-5 personer) - og vil være en videreføring med basis i mellomoppgaven mellom samling 2 og samling 3 om endring på arbeidsplassen.
Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgavebesvarelsen,