Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 5



Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Grand Hotel Terminus
          Hordaland, Bergen
Kursadresse: Zander Kaaes gate 6, 5018 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 14.170

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 5. Mer enn 1.600 deltakere fra 170 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Gjennom studiet får du verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgsektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Å gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:

Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten:

Generell lovgivning og metode:
• Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
• Grunnleggende forståelse i bruk av rettskilder
• Forvaltning av tjenesteutøvelse som har sitt grunnlag i lovverket
• Personalledelse og jus

Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenstene:
• Helsepersonelloven
• Helse- og omsorgstjensteloven
• Pasient- og brukerrettighetsloven
• Andre lover og de mest sentrale forskriftene

Lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter:
• Rettsregler, rettigheter og plikter
• Forholdet mellom profesjonstetikk og lovverk
• Forvaltningen av rettigheter og ressurser
• Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt (forvaltning av utfordringer knyttet til problemstillingene)

Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester:
• Profesjonsansvar
• Forsvarlighetskravet og verdighetskravet
• Dokumentasjon og journal
• Brukerrettigheter og klagehåndtering (sanksjoner og overprøving)


Foreleser: Knut Erling Nyheim

Knut Erling Nyheim, kompetanserådgiver i Fagakademiet, utdannet vernepleier fra 1982, jurist fra 1999. Knut Erling Nyheim har erfaring fra de fleste områder innen helse- og sosialtjenesten, og har blant annet vært helse- og sosialsjef i Vang i Valdres, førstekonsulent hos fylkesmannen i Oppland, og har de siste årene undervist og forelest innen de fleste forvaltningsrettslige og helse- og sosialfaglige rettsområdene for Fagakademiet.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med max 5 deltakere der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A-F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, kan det utstedes kursbevis for gjennomført modul dersom du har levert, og bestått, obligatorisk mellomoppgave.