Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 5Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Saga
          Troms, Tromsø
Kursadresse: Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 14.805

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 5. Mer enn 1.600 deltakere fra 170 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Gjennom studiet får du verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgsektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Å gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:

Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten:

Generell lovgivning og metode:
• Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
• Grunnleggende forståelse i bruk av rettskilder
• Forvaltning av tjenesteutøvelse som har sitt grunnlag i lovverket
• Personalledelse og jus

Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenstene:
• Helsepersonelloven
• Helse- og omsorgstjensteloven
• Pasient- og brukerrettighetsloven
• Andre lover og de mest sentrale forskriftene

Lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter:
• Rettsregler, rettigheter og plikter
• Forholdet mellom profesjonstetikk og lovverk
• Forvaltningen av rettigheter og ressurser
• Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt (forvaltning av utfordringer knyttet til problemstillingene)

Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester:
• Profesjonsansvar
• Forsvarlighetskravet og verdighetskravet
• Dokumentasjon og journal
• Brukerrettigheter og klagehåndtering (sanksjoner og overprøving)


Foreleser: Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett: både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med max 5 deltakere der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A-F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, kan det utstedes kursbevis for gjennomført modul dersom du har levert, og bestått, obligatorisk mellomoppgave.