Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 2Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Panorama
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Ivar Lykkes vei 1, 7075 Tiller (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 13.450

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg, modul 2 - strategisk kompetanseplanlegging, styring og utvikling. Studiets tilsammen 9 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen.

Målsettingen er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold - modul 2:

Strategisk kompetanseplanlegging:
• Generell innføring i strategibegrepet relatert til ledelse av menneskelige ressurser (LMR) i en tid hvor det stilles høye krav til tverrfaglig samarbeid
• Generell innføring i kompetansebegrepet
• Personalplanlegging og kompetansekartlegging
• Kompetanseplan

Strategisk kompetansestyring:
• Beholde, rekruttere, utvikle og mobilisere
• Ledelse av menneskelige ressurser i tverrfaglige team og grupper
• Begrepsmodeller innen forskningstradisjonen Human resource management (HRM) og tradisjonell personaladministrasjon
• Insentivsystemer, ulike belønningssystemer og arbeidsrettslige forhold

Kompetanseutvikling:
• Kompetanseutvikling i komplekse helse- og omsorgstjenester
• Veiledning i tverrfaglig og multietnisk samarbeid
• Karriereutvikling og kompetansetiltak
• Ledelse av tverrfaglige team og lærende organisasjoner

Personalledelse:
• Sentrale ledelsesoppgaver som veiledning og teambygging
• Internasjonalisering av organisasjoner og arbeidsoppgaver - konsekvenser for personalledelse
• Etiske dilemmaer knyttet til strategisk personalledelse
• Strukturering, ledelse, personaladministrasjon. Samfunnskrav til personalarbeid, bla. medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold.

Undervisningsformer og organisering:
Undervisningsmetoden legger vekt på refleksjon og veiledning. Du vil selv kunne bruke denne metoden i ditt videre arbeid - både til egenvurdering og til veiledning av andre. Utdanningen er lagt opp med 2 fellessamlinger à 2 dager og arbeid i grupper mellom samlingene. Mellom samlingene veiledes studentene på nett, mellom samlingene er det obligatorisk å levere en individuell skisse med egne refleksjoner med begrunnelse over mulige handlingsalternativer i en relevant arbeidssituasjon. Erfaringsutveksling og nettverksbygging er viktig i utdanningen.


Foreleser: Stig Holen

Stig Holen er til daglig ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, i ledelsesfag. Han har hovedfag i psykologi og har bred erfaring i å utdanne ledere i privat og offentlig sektor. Faglig fordypningsområder er: Ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, helsepsykologi og kognitiv psykologi. Stig har ansvar for flere lederutdanninger i privat og offentlig sektor, alt fra endringsledelse i Statoil til utvikling av nasjonal helselederutdanning på oppdrag for Helsedirektoratet. Han har i tillegg mange års arbeidserfaring innenfor pedagogisk-psykologisk rådgivning, personalledelse, forvaltningsrevisjon, It-konsultasjon, varslingsproblematikk, krise- og konflikthåndtering.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Eksamen / sertifisering

Individuell hjemmeeksamen (caseoppgave) over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter. Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.