Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg anleggsbransjen bedriftsinterntKursarrangør: Avonova Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager + e-læring
Pris: Avtales

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anleggsbransjen for bedrifter. Kurset tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven om (lovpålagt) opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, og gir i tillegg en grundig introduksjon til SHA-begrepet og byggherreforskriften.

Innhold:
Andre temaer er interkontrollforskriften, SHA-plan og systematisk HMS-arbeid. For mange hersker det forvirring rundt begrepene HMS og SHA som er et nyere begrep som kommer fra byggherreforskriften fra 1995 og er et noe snevrere begrep enn HMS. SHA må sees i relasjon til spesifikke arbeidsprosjekter eller midlertidige og skiftende bygge- eller anleggsarbeid, når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Ettersom begge regelverkene må følges, vil det i bygg- og anleggsbransjen derfor stilles krav til både HMS og SHA-arbeid, men de kan koordineres, slik at internkontrollen inkluderer SHA-planer. Alle med HMS- og lederansvar bør ha kjennskap til forskriften, i likhet med verneombud og andre med roller innen HMS. Som aktør i bransjen er det viktig å forstå forskjellen mellom HMS og SHA, og hvordan disse skal følges hver for seg og sammen.

Agenda:
• Arbeidsmiljøloven og de seks arbeidsmiljøforskriftene
• Internkontrollforskriften
• Byggherreforskriften
• Roller i HMS-arbeidet
• Systematisk HMS-arbeid
• SHA-plan
• Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø
• Sykefraværsoppfølging
• Rus og avhengighetsproblematikk
• Psykososialt og organisatorisk arbeids- miljø

Formen på opplæringen:

1) Gruppeundervisning:
• Selve kurset gjennomføres i gruppe over 2 dager. Gruppen er i seg selv en stor ressurs mye samlet erfaring. Vi legger opp til diskusjoner og gruppearbeid hvor erfaringslæring, gruppedeltagelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner legges til rette av kursholder. Denne delen er obligatorisk for alle.

2) E-læring:
• Obligatorisk for de som skal ha 40 timers opplæring tillegg / oppslagsverk / fordypning for andre

3) Hjemmeoppgave:
• Obligatorisk for de som skal ha 40 timers opplæring.

Mer om kurset:

Hva:
Kurset tar sikte på å lære deltakere å Identifisere og forebygge utfordringene på arbeidsplassen som er risikopreget og kan forårsake ulykker, og arbeidsforhold som truer helsen til de ansatte. I tillegg gis en grundig introduksjon til SHA-begrepet og byggherreforskriften.

Når:
Hvis HMS-ansvarlige skal gjøre en god jobb må de få tilgang til god påkrevet relevant opplæring slik at kunnskap og evner og erfaring ivaretar helse, miljø sikkerhet og velferd. Helse- og sikkerhetsvurderinger må gjøres når det innføres ny teknologi og arbeidsredskaper / maskiner og det er godt å vite hvordan man skal gjennomføre vernerunde forskriftsmessig, og hva man gjør når ulykker inntreffer.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis