2-årig billedkunstutdanning - deltid (helg) - DigitalundervisningKursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: 10 oddetallshelger gjennom undervisningsåret. Fredag 18.00-21.00. Lørdag og søndag 10.00-17.00, med ateliertid til kl. 20:00 i Teams,
Varighet: 2 år
Pris: 21.500 pr semester
Neste kurs: 19.08.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr 2-årig billedkunstutdanning - digitalundervisning - helg. Utdanningen utvikler din kreativitet, din kunstforståelse og dine kunstfaglige evner, og gir deg en prosessorientert kunstutdannelse innenfor billedkunst, tegning og maleri.

Innhold:
I motsetning til de fleste kunstskoler hvor undervisningen omfatter tverrfaglige kunstformer er kunstutdannelsen ved Nydalen Kunstskole hovedsakelig orientert mot billedkunst, tegning og maleri, materialkunnskap og estetikk. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte, hvor skolen vektlegger forståelse for og sammenhengene mellom begge.

Som utdanningsinstitusjon skiller skolen seg fra øvrige læresteder ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen. Vi ønsker at elevene skal bringe dette med seg videre inn i sitt arbeid og gjennom holdninger og adferd. Nydalen Kunstskole tilbyr den fagkompetansen som er nødvendig for å etablere seg som utøvende billedkunstner, eller tilleggskompetanse for å utvikle seg videre innenfor beslektede yrkesretninger.

Litt om fjernundervisning:
Som elev på fjernundervisning vil du motta veiledning og følge undervisningen på samme måte som elever med oppmøte på skolen og følger fagplanen som er satt opp for klassen din. Du møter til oppsatt undervisningstid, pålogget på PC eller nettbrett med din egen bruker id, og kan da følge og delta i undervisningen via videooverføring. Undervisningen består av presentasjoner og fellesgjennomganger, deltagelse i gruppesamtaler og selvstendig arbeid med veiledning fra lærer.

I klassemappen finner du fagplanen og annet undervisningsmateriell knyttet til hvert emne i fagplanen. Her finner du også din egen mappe til lagring av materiell (foto av underveis arbeider) og for individuell dialog mellom deg, skolen og lærer. Som fjernundervisningselev trenger du å ha egnet arbeidssted, gjerne et staffeli eller et kjøkkenbord, og tilgang til materiell. Skolen har satt opp utstyrsliste med anbefalt materiell og utstyr som du som fjernundervisningselev bør ha klart til undervisningsoppstart.

Alle elever bør uansett sørge for å ha noe materiell hjemme til arbeid mellom undervisningsøktene, eller i tilfelle du skulle bli forhindret i oppmøte på skolen på kort varsel. Dersom skolen blir pålagt å holde skolen stengt for undervisning vil all undervisning avholdes som fjernundervisning og da er det greit å ha utstyr hjemme slik at du slipper å måtte hente på skolen.

Fjernundervisning en grei ordning for elever som ikke kan møte til undervisning på skolen som følge av karantene eller sykdom, eller for de som har litt reisevei og ellers ikke ville kunnet ha mulighet til å ta billedkunstutdanningen hos oss. Fra høsten 2021 opprettet vi egne klasser med ren fjernundervisning, slik at elever som primært ønsker seg fjernundervisning kan søke seg til disse klassene og elevene i de ordinære klassene så langt mulig stiller til undervisningen på skolen.

Faglig innhold:
Skolen har som målsetning å utvikle både det kunstneriske og det menneskelige. Vi tror at kunst og menneske henger sammen, at vi oppnår større resultater og sterkere arbeider ved å utvikle flere sider enn rent tekniske og faglige ferdigheter. Kunst skapes ikke av tekniske ferdigheter, håndverksmessig evne eller av kunstforståelse alene, derimot av en indre nødvendighet hos den enkelte. Vi legger stor vekt på at lærernes skal “se” den enkelte elev og utvikle det potensialet som bor i hver enkelt. Skolen har utviklet en pedagogikk og undervisning som kan sammenfattes i tre hovedfelt: (For mer informasjon se siden Pedagogikk og undervisning.)

Teori og faglig forståelse:
Det kunnskapsrike menneske. I kunsten finnes det et alfabet, noen helt grunnleggende byggesteiner som alt annet springer ut av. Vi kan godt si at dette er klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte, men danner grunnlag for både den abstrakte og en figurative billedforståelsen. I undervisningen bruker vi både abstrakte og figurative innfallsvinkler slik at elevene får en god forståelse for sammenhengen mellom det figurative og abstrakte.

I undervisningen strekkes også linjer både bakover i tid og i ulike retninger inn i samtiden. Skolen balanserer kunstteori med idéhistorisk forståelse. Gjennom å forstå historien og samtiden forstår man seg selv, ens ståsted og kan plassere seg selv og sitt kunstneriske prosjekt inn i en større sammenheng.

Sansning og uttrykksevne:
Det musiske menneske. Evne til å gjøre noe på en følsom og uttrykksfull måte, evne til å uttrykke egne temperamenter. Kunst er således mer enn teori og fag, det er avgjørende å kunne balansere det faglige opp mot det musiske. Det er når man får nærhet til materialene, til stoffet og flaten, opplever linjene som mer enn beskrivende og gråtoner og farger som klangmessige sammenhenger at kunsten og utrykket våkner til liv.

Indre billedverden og kunstnerisk innhold:
Det bevisste menneske. Forståelse av egen historie og egne verdier danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Det er når vi kobler den faglige og teoretiske læringen sammen med sansning og din indre billedverden at kunsten får helhet og dybde. Gjennom dette arbeidet lærer elevene å sette kunnskap og livet inn i en felles prosess som skaper mening og utvikling.

Fagplan 1. året:
1. semester. Opplevelse, eksperimentering, erfaring. Det første semesteret er det bevisstgjøring av den enkeltes sanseopplevelser og evne til å uttrykke dette som står i fokus. Elevene får en innføring i kunstens grunnleggende elementer som: Tegning og sansning, komposisjon og uttrykk, tekstur og flatebehandling, fargeteoretiske virkemidler og fargens språk samt utvikling av egen billedverden.

2. semester. Dypere teoretisk innføring i lys- og fargeteori, form og rom og abstraksjonsprosesser. I tillegg legges det vekt på intuitive maleprosesser, bevisstgjøring av eget kunstnerisk språk og fortolkning av samtiden. Den siste delen av semesteret er det arbeidet med semesteroppgaven som har hovedfokus. Året avsluttes med forberedelser til, og gjennomføring av en utstilling i skolens lokaler, med utvalgte arbeider fra semesteroppgaven.

Fagplan 2. året:
1. semester. Her økes den figurative forståelsen gjennom aktstudier i tegning og maleri, samt de språklige mulighetene i komposisjon og figurativ fortelling. Dernest er det en utvidelse av det personlige uttrykk; sansenes møte med teknisk utforsking av akrylens egne iboende muligheter. Det fokuseres på arbeider med flate, stoff og farge, billedoppbygging og komposisjoner i det abstrakte formspråket. Gjennom semesteret integreres faglige erfaringer i egen billedverden, og i bevisstgjøringen av egen intensjon og tematikk.

2. semester. Semesteret starter med fokus på fargespråk og fargesymbolikk. Deretter på tegning og maleri som samtidsorientert uttrykk, der det todimensjonale brytes opp og møter rommet som linje, form, objekt og maleri. Det blir så et utvidet møte med aktmaleri, denne gangen med fokus på abstraksjonsprosesser. Til slutt tas elevene med på en reise der intuitivt arbeid og refleksjon bygger opp til hovedoppgaven og den enkeltes kunstprosjekt. Andre år avsluttes med utstilling med utvalgte arbeider fra hovedoppgavene.

Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning tilbys et 3. år, et profesjonaliseringsår der, elevene lærer om å utvide eget kunstnerskap, - å se det i en større sammenheng og om å kuratere og avholde egne utstillinger.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker billedkunstutdanning som fjernundervisning

Opptaksvilkår:
• En grunnleggende verdi hos Nydalen Kunstskole er at alle skal få muligheten til å utvikle sitt kunstneriske potensial, og at manglende formell utdannelse eller kompetanse ikke skal stå i veien for dette. Alle kan søke opptak hos oss. De som mangler praktisk erfaring anbefales å ta et innføringskurs, for eksempel "Kreativt maleri" som går over en helg eller 5 ganger. I tillegg legger vi vekt på at søkerne er motivert og ønsker at utdannelsen skal utgjøre noe mer enn en fritidssyssel.