Toårig utdanning i visuelle kunstfagKursarrangør: Asker Kunstfagskole
Sted: Fabrikken Asker Kunstfagskole
          Akershus, Asker
Kursadresse: Kirkeveien 226, 1383 Asker (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Kl 09:00 - 15:00
Varighet: 2 år
Pris: Fra 17.500

Undervisningen er bygget opp av fagperioder som varer fra en til tre uker. Det benyttes en kombinasjon av forelesninger, workshops, samtaler, veiledning og praktisk arbeid. Hovedfagene er tegning, farge, form, grafikk og kunsthistorie.

Innhold:
Undervisningen er bygget opp av fagperioder som varer fra en til tre uker. Det benyttes en kombinasjon av forelesninger, workshops, samtaler, veiledning og praktisk arbeid.
Hovedfagene er tegning, farge, form, grafikk og kunsthistorie. I tillegg er det kurs og workshops med aktuelle gjestelærere, med temaer som foto, video, visuell kommunikasjon, animasjon, søknadsskriving/Portfolio etc. Studentene får også jobbe med tverrfaglige prosjekter, samt idéutvikling, billedanalyse og styrking av eget uttrykk. Vi inviterer aktører fra den aktuelle kunstscenen til å holde kunstnerpresentasjoner og foredrag om estetisk teori, og besøker gallerier, museer, utsmykninger etc. Hvert år reiser vi på studietur til en internasjonal storby.

Opptakskrav:
Opptak til fagskolen er basert på fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må alle søkere levere opptaksprøven, som er å presentere 6-10 valgfrie arbeider utført av deg selv.

Søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har fullført videregående opplæring, kan bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse og opptaksprøve. Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell og uformell læring, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet seg gjennom utdanning, arbeidserfaring, fritidsaktiviteter, kurs, arbeid på egen hånd, og lignende. Opptak direkte til 2. år er mulig for studenter som har bestått ett år på andre fagskoleutdanninger innenfor samme eller nært beslektet fagområde, eller som oppfyller skolens faglige krav gjennom annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse.

Hovedfagene ved skolen er:
Tegning:

Tegning er et grunnleggende verktøy innenfor mange visuelle fagområder, men også et eget uttrykk som står sterk i dagens samtidskunst. Tegning kan konkretisere tanker og følelser, eller brukes for å gjengi den sansbare virkeligheten. Første året er en innføring i og utforskning av tegneteknikker og redskaper, gjennom figuroppbygging og formkonstruksjon, observasjonstegning, anatomistudier, romdannelse og perspektiv, og modellering med lys og skygge. Observasjon og mestring står sentralt.

Farge:
Første året er det fortløpende utprøving av ulike materialer og teknikker tilknyttet farge og maleri. Fargeteori gjennomgås i kombinasjon med praktiske øvelser, og det jobbes med akt/figurmaleri, stilleben, landskap og interiør. Studentene oppfordres til å prøve ut forskjellige metoder, malemåter, redskaper og uttrykk for å få en forståelse for maleriets muligheter. De utforsker også fargens rom- og formdannende egenskaper, valør, stofflighet, tekstur og komposisjon. De lærer å preparere ulike maleunderlag, inkludert oppspenning og preparering av lerret på den klassiske måten. Andre året utvikles og styrkes studentenes kunnskaper og erfaringer, samtidig vinkles oppgavene mot bevisstgjøring mht. innhold og personlig billeduttrykk. Det jobbes bl.a. med monumentalmaleri, portrett/selvportrett relatert til kunsthistorien, og maleri kombinert med grafikk og avtrykk.

Form:
God form, slapp form, tredimensjonal form, abstraksjon/ figurasjon, skulptur, objekt, installasjon; vi undersøker de ulike begrepene og setter dem inn i en kunsthistorisk ramme. Målet er å utvikle formsans, ferdigheter og bevissthet gjennom å se, forme og vurdere kunstuttrykk i tre dimensjoner. Studentene arbeider praktisk med form gjennom å modellere i leire. De former med tre, gips og plast, og erfarer forholdet mellom materiale, form, kunstnerisk uttrykk og innhold. Det gis også innføring i formtagning og støping.

Grafikk:
Grafikk er et gammelt håndverk fullstappet av historie og tradisjoner, som holder seg standhaftig inn i vår digitaliserte tidsalder. Her jobber vi med å lage fysiske trykkplater som så trykkes på papir i en trykkpresse. Forskjellige prosesser og tekniske variabler muliggjør en mengde uttrykk og visuelle åpenbaringer. Undervisningen gir innføring i teknikker som tresnitt, koldnålsradering og etsninger. Videre åpner dettte opp for utforsking av f.eks akvatint, mezzotint, monotypi, collagetrykk, samt digitale og fotografiske muligheter. Skolen har fine trykkpresser og god tilgang til medhørende materialer. Stort potensiale for eksperimentering og kreative krumspring! All undervisning i grafikk er uten løsemidler (Non-toxic).

Kunsthistorie/teori:
Gjennom kunsthistorie lærer vi om kunstens grunnleggende funksjoner. Vi ser på utviklingen av visuell kunst fra førhistoriske tider gjennom den klassiske antikken, middelalder, renessanse, barokk, osv. til samtid – verdens kunst- og arkitekturhistorie i en komprimert utgave. Kunstverkanalyse og kunstteori gir studentene et grunnlag for profesjonell kunstforståelse. I andre året er det modernisme og samtidskunst som står i hovedfokus. Det blir varierte og sammensatte arbeidsformer som rikt illustrerte foredrag, studentarbeid individuelt og i gruppe, og museums- og utstillingsbesøk.

Workshops:
• Foto / bildebehandling; Digitalt fotografi for dokumentasjon av eget arbeid, og som eget uttrykk. Bruk av kamerautstyr, lyssetting og grunnleggende bildebehandling i Photoshop.
• Video; Kamerabruk, filming og digital redigering.
• Performansen; Introduksjon til performansen-kunst.
• Animasjon; Tegnet animasjon og stop motion.
• Arkitektur; Arkitektur og romforståelse.
• Visuell kommunikasjon; Illustrasjon, tegneserie, design av logo/katalog/plakat med mer.
• Etablering; Om å etablere seg som selvstendig næringsdrivende billedkunstner, designer e.l.
• Portfolio; Å lage egenpresentasjon med bilde og tekst, og hvordan sette sammen søknader til høyskoler, prosjektstøtte o.l.
• Tekstil; Ulike teknikker og uttrykk, som fiber, vev

Felles for begge årene er: tverrfaglige prosjekter og ulike workshops.
Begrepsanalyse og billedanalyse. Ideutvikling og styrking av eget uttrykk.

Lærings utbytte etter 2 år - Kunnskaper og ferdigheter
Studenten skal ha:

• Kunnskap om ulike metoder, teknikker, og materialer for gjennomføring av kunstfaglige prosjekter.
• Kunnskap om relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekter.
• Kunnskap om kunstfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
• Kunnskap om og vise innsikt i egne utviklingsmuligheter.

Studenten skal kunne:
• Beskrive og utøve kritisk refleksjon rundt faglige valg, og videreutvikle egne prosjekt under veiledning.
• Kontekstualisere egne kunstfaglige prosjekt og vurdere relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilder.
• Bruke fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeid.
• Formulere muntlig og skriftlig prosjektbeskrivelse, søknad og kunstnerisk ståsted.

Generell kompetanse
Studenten skal kunne:

• Planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andre.
• Formidle resultatet av skapende prosesser i møte med et publikum
• Utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner
• Drive skapende og kreative prosesser i egen praksis

Fullføring av fagskolestudiet gir 120 studiepoeng (hvert studieår 60 studiepoeng).
Bestått 2-årig fagskole gir generell studiekompetanse.

Studietur:
Hvert skoleår arrangeres studietur for begge klassene til en aktuelle storby. Målet med disse turene er å se sentrale originalverk og oppleve samtidskunst. De siste årene har vi besøkt steder som Berlin, New York og Venezia. Skolens faglærere er reiseledere og legger opp til et spennende og variert faglig program. Skolen dekker reiseutgifter til flybilletter og hotellopphold opp til kr. 4000.

Studieavgift:
Skolepenger for skoleåret 2020/21 er kr 17 500,– pr. semester. Dette beløpet betales forskuddsvis ved semesterstart. Et depositum på kr 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. I tillegg betaler studentene det meste av skolemateriellet selv som utgjør kr 2500,– pr. semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en materialpakke med nødvendig utstyr, og skolen gir støtte til programvare som Adobe Creative Cloud for bruk på egen laptop. Reisekostnader opp til kr. 4000 pr. student dekkes av skolen i forbindelse med studietur. Du kan få støtte til studiet fra Lånekassen