Søvn og insomni - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 15 timer
Pris: 4,290

Vi tilbyr søvn og insomni som nettkurs. Det skrives stadig om søvn i media og ikke alt er like presist. Langvarige problemer med insomni behandles best med ikke-medikamentelle tiltak - først og fremst søvnrestriksjon og stimulus-kontroll.

Klinisk emnekurs om søvn og insomni

Det er med kognitiv atferdsterapi for søvnvansker som med all kognitiv behandling - tilstrekkelig bakgrunnskunnskap må til om behandlingen skal bli god og effektiv. Pasienten trenger støtte og overbevisning for å holde det gående gjennom krevende (for pasienten) behandling. Kurset illustrerer flere ulike ikke-medikamentelle fremgangsmåter som kan bedre søvnen. Det tar for seg fordeler, begrensninger og utfordringer ved de ulike behandlingsstrategiene - også ved medikamentell behandling.

Over halvparten av pasientene som søker hjelp hos allmennlege uavhengig av årsak, plages av samtidig dårlig søvn, noe som forverrer en rekke andre sykdommer. Kurset gir deg ny og nyttig kunnskap om søvn og søvnløshet, kunnskap som vi tror vil gi pasientene bedre behandling og deg større tilfredshet i rollen som terapeut.

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med totalt 15 timer/poeng.

Metode
Kurset består av fem kasuistikker som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til søvn og søvnløshet. Hver kasuistikk består av en rekke spørsmål vedrørende relevante problemstillinger knyttet til insomni og behandling av denne - f.eks. regler knyttet til førerkort, anbefalinger for nedtrapping av vanedannende medikamenter og mest av alt - hvordan gi god behandling uten å benytte medikamenter. En utdypende forklaring følger etter spørsmålet. At spørsmålet kommer før man får informasjonen som trengs for å besvare spørsmålet, gjør at man er mer forberedt på informasjonen som kommer - og kunnskapen huskes bedre i etterkant. På grunn av dette vil det være vanskelig å bestå kasuistikkene ved første forsøk, men gjennomgang nummer to vil både øke læringseffekten og gå raskt. Første del av kurset vil kreve mest tid.

Det er knyttet poeng til hvert spørsmål, og spørsmålene er vektet slik at de mindre relevante spørsmålene gir færre poeng enn de med klinisk relevans. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% av maksimalt oppnåelige poeng i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta den aktuelle kasuistikken om igjen.

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Læringsmål
Læringsmålene dreier seg i hovedsak om utredning og behandling av pasienter som presenterer seg med søvnproblemer, noe som leder frem til en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til søvn og søvnløshet.

Kurset oppfyller en rekke av Helsedirektoratets angitte læringsmål, men spesielt følgende:

• ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
• ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
• ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
• ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
• ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
• ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
• ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
• ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring
Kurset er utviklet av lege og redaktør i NEL Tor André Johannessen og kvalitetskontrollert og utdypet av professor dr. med. Bjørn Bjorvatn - leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus.