Innføring i norsk allmennpraksis - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 3.820

Velkommen til NHIs innføringskurs i norsk allmennpraksis. Dette e-læringskurset gir deg en rask og praktisk innføring i hvordan det er å jobbe som allmennpraktiker i Norge.

Kursinnhold:
Du får en innføring i strukturen i norsk helsetjeneste, folketrygden, den elektroniske pasientjournalen, legemiddelhåndtering og resepter, sykmelding og bruk av sykmeldingsveileder, meldingspliktige sykdommer, regler for førerkort, taushetsplikt, innleggelse i psykiatrisk institusjon, og ulike forhold knyttet til legevaktsarbeid.

Gjennom kasuistikker får du innføring i bruk av nasjonale faglige retningslinjer, om pakkeforløp og mer utdypende om norske retningslinjer for antibiotikabruk. Siste del av kurset er en ganske omfattende innføring i det kompliserte takstsystemet som er grunnlaget for allmennlegens lønn.

Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.

Kursstruktur og godkjenning:
Kurset består av 18 sesjoner om spesifikke tema. Noen av sesjonene er rene tekstdokumenter, men de fleste sesjonene er interaktive med kasuistikker og spørsmål relatert til temaet for å styrke innlæringen og kontrollere at innholdet er oppfattet. For hvert spørsmål kan du skåre poeng. Riktige svar gir plusspoeng, gale svar gir fratrekk i skår.

For å få godkjent en sesjon må du klare en minimumsskår (85% korrekte svar) for å komme videre i kurset. Oppnår du ikke minimumsskåren, må du ta den aktuelle sesjonen om igjen, eventuelt flere ganger inntil du klarer det og får gå videre til neste sesjon.

Kursansvarlige:
Manuskript og ide til dette kurset kommer fra den svenske spesialistlegen i allmennmedisin, Carl Åkerman. Han har hatt flere vikariater i allmennpraksis i Norge og har arbeidet seg gjennom utfordringene, og gledene, ved denne typen arbeid. Åkerman opplevde at det første vikariatet var preget av usikkerhet, og at mye tid gikk med til å undersøke grunnleggende informasjon. Den første tiden ble derfor mindre effektiv enn den kunne vært.

Han ville gjøre noe med dette, og tenkte at erfaringene kunne bli til nytte for framtidige vikarleger og leger uten tidligere erfaring fra norsk allmennpraksis.

Målgruppe for kurset

Pleie og omsorgspersonell

Kursmateriell

I kurset er det lenker til relevante oppslagsverk, til nettsteder og lovverk, hvor man kan finne svar på oppgavene. Kursdeltakerne får tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok under kurset, men de får også informasjon om andre kunnskapsskilder.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis blir utstedt når du har fullført alle sesjonene og avsluttet kurset. Kurset er godkjent av Legeforeningen med 12 timer i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Kursbevis utstedes av Legeforeningen.