Helse, aldring og aktiv omsorg - nettstudieKursarrangør: MedLearn
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Varighet: 24 måneder
Pris: 0
Neste kurs: 03.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg som gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Innhold:
Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge sykdom, og ivareta fysisk og psykisk helse hos eldre som har behov for helsehjelp. Fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg, er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 uker (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Emner:
• Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag
• Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
• Sykdomslære, omsorg og behandling
• Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorgen
• Praksisstudier og fordypningsoppgave Helse, aldring og aktiv omsorg


Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

1) Kunnskap:
Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.

2) Ferdigheter:
Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.

3) Generell kompetanse:
Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.


Finansiering:
Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Målgruppe for kurset

Formelle opptakskrav:
• Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og / eller autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
• Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
• Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer.
• Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 nivå.
• Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring.
• Søker må være minimum 19 år gammel.

Realkompetansevurdering:
• Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs.
• Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret.
• Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 nivå.

Eksamen / sertifisering

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 mnd før eksamensdato.