Emosjonelle utfordringer hos barn og ungeKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Fagakademiet region sør
          Buskerud, Drammen
Kursadresse: Øvre Storgate 9, 3018 Drammen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 2.650

Vi tilbyr kurs om emosjonelle utfordringer hos barn og unge. Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole?

• Hvordan kan emosjonelle utfordringer vise seg hos barn og unge
• Hva kan være bakgrunnen for at et barn eller ungdom viser unngåelsesatferd
• Hva tenker og føler barnet eller den unge om seg selv og andre
• Hvordan tolker barnet andres kommunikasjon
• Hvilke forventninger kommer til uttrykk i kommunikasjonen mellom barnet og de rundt
• Hvilken respons kan være hensiktsmessig at andre barn, lærere og foreldre gir barnet for å fremme barnets initiativ og deltakelse i fellesskapet.


Kursinnhold:
Kurset tar blant annet utgangspunkt i forskningen som ligger til grunn for bøkene: Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2016) og Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole (Universitetsforlaget, 2018). Forfatteren har i den første boken vært opptatt av å forstå de tause barnas kommunikasjon gjennom å nærme seg dem direkte gjennom lek og samtaler i det naturlige miljøet i barnehage, skole og hjem. Hun har også intervjuet voksne som var tause i oppveksten. Det legges i kurset stor vekt på å utforske de opprettholdende og forsterkende faktorene for barnets unngåelsesatferd i miljøet.

Fra den siste boken drøftes prinsipper og kjernekomponenter i innovasjonsarbeid der målet har vært å få til et forbedret system for relasjonsbygging mellom voksne og barn i skole og barnehage. Kurset presenterer hvordan det er mulig for ansatte i barnehager og skoler å bygge opp kapasitet til å inkludere barn og unge med emosjonelle utfordringer i miljøet gjennom kompetansebygging, systemarbeid og veiledning i profesjonelle læringsfellesskap, og planlegge og implementere evidensbaserte tiltak for denne gruppen.

1) På kurset vil du bli presentert for praktiske eksempler på hva forskningen viser at får unngåelsesatferd til å fortsette, hva som låser barnet enda mer i situasjonen, eller hva som hjelper barnet ut av den.
2) Du vil forstå mer av hva som kan være meningen med atferden for barnet, og hva den kan føre til for barnets utvikling.
3) Du vil få kunnskap om kommunikasjon, samspill, tilknytning og transaksjoner som gir grunnlag for å oppnå relasjoner preget av gjensidighet, turtaking, respekt og likeverd i møte med barn med emosjonelle vansker.
4) Kurset presenterer barns rettigheter til medvirkning, lek, tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage.

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne:
• Felles forståelse av emosjonelle vansker hos barn og unge
• Bevissthet om hvordan barnets frykt og angst påvirker omgivelsene
• Bevissthet om hvordan miljøet rundt barnet og andres tolkninger og reaksjoner påvirker barnets kommunikasjon og selvbilde.
• Forslag til en hensiktsmessig tilnærming til barn med unngåelsesatferd
• Trygghet og inspirasjon til å implementere forskningsbaserte tiltak for denne gruppen


Foreleser: Heidi Omdal

Heidi Omdal er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet selektiv mutisme. Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til selektiv mutisme, sosiale og emosjonelle vansker, samspill og kommunikasjon, innovasjonsarbeid og utvikling av gode læringsmiljø gjennom teambygging og systemarbeid.

Målgruppe for kurset

Alle som arbeider med barn og unge i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, BUP og PPT, foreldre og andre omsorgspersoner. I tillegg vil ansatte på høgskoler og universitet ha utbytte av dette kurset.