Bacheloroppgave i pedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Bacheloroppgaven i pedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.

Beskrivelse:
Bacheloroppgaven i pedagogikk skal hjelpe deg gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave. I løpet av emnet skal du skrive én lengre oppgave der du gjennomfører en liten empirisk studie, og presenterer denne som en forskningsrapport.

Rapporten skal inneholde:
• En tittel
• En innledning som avgrenser og gjør undersøkelsen relevant
• En problemstilling som er presis og avgrenser målet for undersøkelsen
• En kort gjennomgang av relevant faglitteratur, først og fremst valgt ut fra pensum, og gjøre denne relevant for sin egen empiriske studie
• Gi en begrunnelse for valg av metode og gangen i den empiriske studien, analysestrategier, samt gjøre rede for styrker og svakheter i studien. Studenten skal også drøfte de teoretiske og metodologiske valgenes implikasjoner for datamaterialet.
• Gjennomføre en analyse av innsamlet datamateriale, og drøfte denne i lys av relevant faglitteratur.
• Oppsummere studien og identifisere noen forskningsfunn i lys av relevant faglitteratur.
• Systematisk bruk av kildehenvisninger i henhold til chicago-manualen.

For de som ønsker å skrive en bacheloroppgave krever høyskolen at studenten i forkant har bestått minimum 90 studiepoeng, og at Innføring i pedagogikk og Kvalitative- og kvantitative forskningsmetoder inngår i disse. Dette fordi studentene i bacheloroppgaven skal gjennomføre en liten studie.

Læringsutbytte:
Bacheloroppgaven gir trening i anvendelse av kunnskapsstoffet innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift