Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen - nettstudieKursarrangør: MedLearn
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 12 måneder

Vi tilbyr fagskoleutdanning om arbeid med livsmestring og helse i barnehagen som nettstudie. Kunnskap studenten tilegner seg - Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barns livsmestring og helse.

Innhold:
Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe. Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emner:
1) Barnehagen som pedagogisk virksomhet:
Emnet vektlegger barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonsutøvelse og yrkesetikk. Videre vektlegges temaer som observasjon, dokumentasjon og didaktikk. Emnet har et særlig fokus på arbeid med livsmestring og helse i barnehagen.

2) Barnehagens pedagogiske miljøer:
Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i arbeid med livsmestring og helse i barnehagen. Barnehagens skal være et trygt og samtidig utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Emnet har fokus på barns sosiale samspill, lek og vennskapsrelasjoner, og retter oppmerksomhet mot verdien av omsorgsfulle pedagogiske atmosfærer i arbeid med barns trivsel, trygghet, mestring og glede.

3) Barnehagemiljøet som pedagogisk ressurs:
Emnet omhandler barns psykiske og fysiske helse i møter mellom mennesker og miljø. Emnet vektlegger styrking av barns selvfølelse, trivsel og velvære. I tillegg er fokus på mobbing og håndtering av dette, foreldresamarbeid, barns seksualitet og kjennskap til menneskekroppen. Videre omhandler emnet hvordan en kan oppdage og forebygge omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker fagskoleutdanning om arbeid med livsmestring og helse i barnehagen.

Formelle opptakskrav:
• Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
• Søker må være minimum 19 år gammel
• Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring

Realkompetansevurdering:
• Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring.
• Søker må ved oppstart ha tilegnet seg kompetanse tilsvarende kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift.
• Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3 - nivå B1.
• Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret.

Datakunnskaper:
• Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Eksamen / sertifisering:
Hvert emne avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 3 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.