ADK 1 SertifiseringskursKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 samlinger
Pris: 19.990

ADK1 sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Krav til ADK-sertifikat:
Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1.

Innhold:
Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren
Delmål 2 - Rørmaterialer
Delmål 3 - Bygging av vann- og avløpsanlegg
Delmål 4 - Etablering av rørgrøft
Delmål 5 - Rørlegging
Delmål 6 - Nivellering og laserbruk
Delmål 7 - Montering av kummer og gategods
Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet
Delmål 10 - Lover, forskrifter og standarder
Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg
Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll
Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (no dig)
Delmål 14 - Renovering av ledningsnett
Delmål 15 - Praktiske øvelser.

• Skriftlig eksamen 5 timer. (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• Kunne utføre praktisk rørlegging i grøfter
• Kunne foreta koplinger til eksisterende ledninger
• Kjenne til sikkerhets- og miljøkrav for arbeid i grøfter og kummer
• Kunne foreta prosjektering og ledelse av mindre jordrenseanlegg
• Kunne foreta enkle nivellement og kontrollfunksjoner
• Kjenne til kvalitetssikring av VA-ledninger og bruk av sjekklister og kontrollskjemaer
• Kunne foreta prosjektering og ledelse av mindre anlegg bygd etter prinsippet grunne ledninger

Undervisningsform:
Samlinger med forelesning og gruppeoppgaver. Løsning av litt hjemmeoppgaver i periodene mellom de enkelte samlingene.

Kursgjennomføring / praktiske opplysninger:
Kurset er på totalt 105 undervisningstimer, og gjennomføres som samlingsbasert kurs, og er en kombinasjon av teori og praksisundervisning, herunder og noen enkle hjemmeoppgaver. Norsk Fagutdanning har egne opplæringsbiler med alt av nødvendig utstyr for å kunne dekke praksisdelen.

Målgruppe for kurset:
Maskinentreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte som skal legge stikk og eller hovedledninger i grunnen, eller som skal lede og kontrollere slikt arbeide.

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK 1 sertifikat:
Utdanning / praksis må tilfredsstille minst ett av punktene A-D:

Alternativ A:
3 års praksis i grøfter og legging av vann og avløp, eller:

Alternativ B: Har bestått fag / svenneprøve innenfor:
1. Rørleggerfaget
2. Anleggsmaskinførerfaget
3. Vei og anleggsfaget
4. Fag relatert anleggsteknikk - og ett års praksis i VA

Alternativ C:
Bachelor / tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg - og ett års praksis i VA.

Alternativ D:
Elever på vg2 anleggsteknikk som tar ADK1 eksamen må gjennomføre resertifiseringskurs ADK1 etter bestått fagbrev og 1 års praksis, jfr. pkt B). Se også vedlegg 1 i læreplanen.

Det er anledning til å gjennomføre ADK-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 5 år etter gjennomført kurs.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer eventuelt kursmateriale, dette kan bli distribuert elektronisk før kursstart eller som papirutgave på selve kurset. Kursavgiften inkluderer varm lunsj. Våre priser er inklusive eksamen og utstedelse av sertifikat.

Eksamen / sertifisering:
Kompetanse / kursbevis / sertifikat:

Fagrådet for ADK utsteder:
• ADK 1-sertifikat ved bestått eksamen og godkjent praksis / utdanning

Norsk Fagutdanning utsteder:
• Kursbevis ved godkjent praksis / utdanning
• Eller bekreftelsesbrev som sier noe om at ADK-kurset er gjennomført uten utstedelse av sertifikat av ulike grunner