Team og teamutviklingKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 2 dager
Pris: 2.600

Vi tilbyr kurs i team og teamutvikling. Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• Ha kunnskaper om hva som er naturlig å forstå med begrepene grupper og team
• Ha kunnskaper om utfordringer til å arbeide i en tradisjonell linjeorganisasjon og det å
arbeide teambasert.
• Ha kunnskaper om hva som kjennetegner velfungerende team og god teamledelse
• Ha en refleksjon over medarbeiderrollen ved å være deltager i team
• Kunne analysere hvilke krav som bør stilles til en god teamprosess
• Være i stand til å analysere i en konkret jobbsituasjon hvilke arbeidsoppgaver som er egnet
for løsning i team og hva slags type team som i så fall kan gi ønsket måloppnåelse
• Ha ferdigheter i hvordan man oppretter team og hvordan team bør sammensettes
• Ha ferdigheter i å planlegge og gjennomføre tiltak for å skape en sterk VI-kultur i teamet
• Ha ferdigheter i evaluering av om ønsket teameffekt er oppnådd
• Ha ferdigheter i iverksetting av konkrete tiltak for ønsket teamutvikling


Kort innholdsbeskrivelse:
Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Teamorganisering skal forankres i et positivt menneskesyn og konkretiseres i en løsningsorientert og fremtidsrettet organisasjonskultur. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å skape velfungerende team. Team som organisasjonsmodell, teamets rammebetingelser og formaliteter vil bli belyst. Sentrale teamfunksjoner og teamroller vil bli gjennomgått med forslag til konkrete forslag til målrettet og systematisk teamutviklingstiltak. Det vil også bli gitt en presentasjon av aktuelle verktøy som kan brukes i arbeidet med teamutvikling og effektmåling.

Aktuelle delemner
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Fra uforpliktende gruppevirksomhet til velfungerende og forpliktende team
• Verdisyn i forståelse av team som organisasjonsform
• Klargjøring av kriterier som kjennetegner det velfungerende team
• Mandat og spilleregler for opprettede team
• Forskjellige typer team og aktuelle teamroller
• Fokus på funksjonsforståelse og rolleavklaring til basisorganisasjonen
• Kjennetegn på den gode teamleder og de gode teammedarbeidere (aktørperspektivet)
• Teamet som lærings- og utviklingsarena
• Kjennetegn på de gode teamprosessene


Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som i større
grad ønsker å organisere sin virksomhet som team og utvikle mer velfungerende team.


Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur:
Larsen, Rolf-Petter: Teamutvikling Cappelen akademisk forlag. Oslo 1998. Antall sider: 240.


Eksamen/sertifisering:
For å fremstille seg til eksamen og å få studiepoeng forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.