Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190) onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 17.400

Vi tilbyr kurs i revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190) online. Du lærer å gjennomføre HMS-revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte slik at det systematiske HMS-arbeidet bidrar til kontinuerlig forbedring av HMS-prestasjoner i virksomheter.

Dette lærer du:
• Hvordan gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonalt anerkjente revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011:2018, retningslinjer for revisjon av styringssystemer.
• Forskjeller og likheter mellom revisjon i henhold til ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001 og forskrift om systematisk HMS-arbeid (Internkontrollforskriften).

Alle faser i revisjonsprosessen:
• Planlegging, forberedelser, gjennomføring og rapportering
• Om revisjonsfunn, rapportering og oppfølging
• Hvordan bruke revisjoner i kontinuerlig forbedringsarbeid
• Revisjonsprinsipper og kompetansekrav til revisor
• Om etiske retningslinjer og fortrolighet

Kurset gjennomføres i 3 trinn:

1) Forberedelser:
For å bidra til et felles utgangspunkt for alle kursdeltagerne er det viktig at du er godt forberedt. Forberedelsene innebærer selvstudier av pensumlitteraturen. Du får tilsendt pensumlisten 4 uker før kursstart.

2) Gjennomføring:
Kurs gjennomføres med en samling på 4 eller 5 dager. På hver samling er det forelesninger, erfaringsutveksling i plenum og mindre grupper og praktiske oppgaver som skal løses. Det benyttes en rekke ulike pedagogiske verktøy som skal legge til rette for et godt læringsutbytte.

3) Eksamen:
Hjemmeeksamen skal bidra til at du kan bearbeide fagstoffet du har lest i forbindelse med forberedelsene og kunnskap du har tilegnet deg i løpet av samlingen. Eksamen skal også gi deg økt forståelse for faget og legge til rette for at du kan nyttiggjøre deg kunnskapen i eget arbeid.

Målgruppe for kurset:
• For deg som jobber med HMS som koordinator, rådgiver eller leder.
• For deg som jobber i bedriftshelsetjeneste eller andre virksomheter som leverer HMS-tjenester til offentlige og private virksomheter.
• For deg som er HMS-faglig ansvarlig.
• For deg som vil styrke din kompetanse om internrevisjon eller ønsker å bli sertifisert revisjonsleder.

Forkunnskaper:
• Du må ha gjennomført modul Systematisk HMS-arbeid (V090) eller tilsvarende

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer lunsj, drikke og frukt, samt ett elektronisk kurskompendium

Eksamen / sertifisering:
God skriftlig fremstillingsevne, evne til dokumentasjon og rapportering av eget arbeid er viktige ferdigheter for en HMS Verneingeniør. Gjennomføring av eksamen skal bidra til å utvikle disse ferdighetene. Eksamen arrangeres for hvert kurs. Det er en hjemmeeksamen som du jobber med etter at du har deltatt på samlingen. Besvarelsen skal leveres innen 15 arbeidsdager. Eksamensbesvarelsen din blir sensurert og det fastsettes en karakter: bestått / ikke bestått.

Eksamen er frivillig om du ikke ønsker å bli uteksaminert HMS-leder, HMS- koordinator eller HMS Verneingeniør. Om du ikke ønsker eksamen får du kursbevis hvor det står «Eksamen ikke avlagt».