Revisjonskurs for farmasøyter - onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 13.490

Vi tilbyr revisjonskurs for farmasøyter online. Bli undervist av erfarne revisorer med lang erfaring fra interne revisjoner samt leverandør- og tredjepartsrevisjoner. Vår praktiske tilnærming gjør at du får trene på sentrale revisjonsaktiviteter og utveksle erfaringer med andre.

Innhold:
Revisjoner er et viktig verktøy for å bedømme om ledelsessystemer er etablert på en tilfredsstillende måte, om det fungerer etter hensikten, og om det etterleves. Revisjonsresultater benyttes i virksomhetenes forbedringsarbeid. Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner basert på standarden ISO 19011:2018 - retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer. Kurset gir en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen, og du lærer hvordan du skal planlegge og gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner, og hvordan du skal rapportere funn fra revisjoner.

Kurset vil bidra til å møte kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten, og i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Revisjonsprosessen i henhold til ISO 19011:2018 kan benyttes ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 (kvalitet), ISO 45001 (arbeidsmiljø), ISO 14001 (ytre miljø), HMS / internkontroll og ved legemiddelrevisjoner.

Dette lærer du:
• Kunnskap om krav til, og nytten av revisjon av ledelsessystemer.
• Med utgangspunkt i den anerkjente internasjonale ISO-standarden 19011:2018 lærer du om:
• Kompetansekrav til revisor
• Revisjonsprogram
• Revisjonsprinsipper
• Revisjonsprosessen - Planlegging, gjennomføring (åpningsmøte, intervju / befaring, formulere funn, avslutningsmøtet, rapportering) og oppfølging.

I løpet av revisjonskurset får du:
• Kjennskap til hvordan du kan lede eller delta i revisjoner av ledelsessystemer.
• Teoretisk kunnskap og praktisk forståelse for revisjonsprosessen.
• Vite hvordan revisjonsprinsippene kan anvendes, og bidra til risikobasert tilnærming i alle fasene i revisjonsprosessen.
• Vite hvordan du kan gjennomføre effektive revisjoner for å sikre samsvar med myndighetskrav innen legemiddelhåndtering og kvalitet for helse- og omsorgssektoren.
• Kjennskap til hvordan du kan utvikle, implementere og forbedre revisjonsprogrammer.
• Forståelse for revisorrollen og revisors oppgaver i alle faser av revisjoner.
• Kunnskap om planlegging av revisjoner og utvelgelse av relevante revisjonsmetoder.
• Bakgrunn for å stille bedre forberedt til tredjepartsrevisjoner fra myndigheter og sertifiseringsorgan.
• Økt trygghet i din rolle som revisor.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som er farmasøyt eller annet helsepersonell som:
• Deltar i, eller leder internrevisjoner og legemiddelrevisjoner
• Utfører revisjoner av leverandører eller samarbeidspartnere (andre parts revisjoner)
• Gjennomfører tilsyn (tredjeparts revisjoner)
• Har kvalitets- og HMS-ansvar
• Har lederansvar