RelasjonsledelseKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: 2.400

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Mål:
Kurset skal gi forståelse og innsikt i relasjonsledelse som ledelsesprinsipp. Det vil spesielt være fokus på leders rolle, lederstil og ansvar for å bygge gode relasjoner mellom seg selv og sine medarbeidere. Likeledes vil også medarbeiders ansvar og positive bidrag for å skape gode relasjoner mellom kolleger bli vektlagt. Kurset vil ta utgangspunkt i gjeldende teori om relasjoner og relasjonsbygging, hvor blant annet transformasjonsledelse står sentralt. I gjennomgangen av stoffet vil det bli presentert konkrete eksempler på god relasjonsbygging. Det gjenomgående fokus er viktigheten av å skape gode relasjoner til forskjellige typer mennesker og muligheten for kontinuerlig forbedring i eksisterende relasjoner.

Deltemaer som vil bli behandlet:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper (relasjonskompetanse)
• Litt historikk: fra human relations til emosjonell intelligens og relasjonsledelse
• Verdier, det positive menneskesyn, etikk og moral
• Tillit og lederautoritet
• Lederrolle, lederstil og lederansvar for å skape gode relasjoner mellom kolleger
• Aktører i prosessen, roller og forventninger i samspill mellom mennesker
• Den synlige leder med fokus på leder som informator, inspirator og pedagog
• Den synlige medarbeider som positiv og løsningsorientert lagspiller
• Leders og medarbeideres basiskunnskaper om kommunikasjon og motivasjon
• Hvordan kan leder bygge gode relasjoner til forskjellige typer mennesker?
• Nærmere om dialogen som verktøy, - hva fremmer og hva hemmer den gode dialog?
• Hva kjennetegner den gode prosess: transaksjoner, emosjonell og kognitiv påvirkning (læring)
• Når relasjoner går i stykker - tillit og tillitsbrudd/konflikt • Gjenopprettelse av tillit - beklagelse/tilgivelse • Humor og historiefortelling som lim i de gode relasjoner
• Konkrete eksempler på hvordan skape nærhet og fortrolighet til kolleger
• Hvor åpenhjertig skal du være? Du skal ha nærhet, men ikke være privat og intim
• Suksesskriterier, farer og feller i arbeidet med å utvikle gode relasjoner
• Viktigheten av god relasjonsbygging, med fokus på både interne og eksterne relasjoner
• Praktiske råd og tips til hvordan bygge gode relasjoner
• Konkrete tiltak for å snu eksisterende dårlige relasjoner til gode relasjoner
• Relasjonsbygging som kontinuerlig prosess og med fokus på kontinuerlig forbedring

Undervisning
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i relasjonsledelse fra organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

Arbeidsmåter
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.


Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å forbedre og utvikle sin relasjonskompetanse individuelt og i grupper. For å fremstille seg til eksamen og å få studiepoeng forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.


Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
Spurkland, Jan: Relasjonsledelse 2- utgave. Universitetsforlaget. Oslo 2005. Antall sider: 232.
Martinsen, Øyvind (red.): Perspektiver på ledelse, kap. 7 og 8. Antall sider: 32.


Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet. Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng.


Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.