Organisasjon og ledelseKursarrangør: Asok
Sted: Vi kommer til dere
          Oslo
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Hovedtrekk ved vår kompetanse innen organisasjon og ledelse. ASOKs medarbeidere kan vise til en lang rekke oppdrag knyttet til utredning og utvikling av organisasjoner, først og fremst innen statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet.

Utviklingsbistanden omfatter blant annet lederutvikling og hjelp til å gjennomføre omstillingsprogrammer. Vår erfaring knytter seg primært til «myke tjenester», som oppvekstsektoren og helse- og sosialtjenester.

Med organisasjonsutvikling mener vi en systematisk tilnærming for å forbedre hvordan en organisasjon fungerer. Utviklingsarbeidet kan rettes mot alle sentrale aspekter ved en organisasjon, som f eks organisasjonsstruktur, mellommenneskelige forhold, ressurser, ledelse, faglig tilnærming, rutiner osv. Men arbeidet kan alternativt rettes inn mot et eller få områder. Vår erfaring med organisasjonsutvikling omfatter både å utrede hvordan en organisasjon fungerer, og å gjennomføre endringer i organisasjonen.

Utredningsoppdrag:
Mange av våre oppdrag gjelder utvikling og omstilling av skole og oppveksttjenester og helse- og sosialtjenester som stat og kommune har ansvar for. Viktige problemstillinger i dette er hvordan man kan styrke kvaliteten og takle avstand mellom etterspørsel og økonomiske rammer. Våre medarbeidere kan vise til slike oppdrag i om lag 200 kommuner og bydeler.

Kvalitets- og produktivitetsanalyser:
For mange organisasjoner er det viktig å få eksakte svar på mulighetene for høyere kvalitet og/eller høyere produktivitet. Å få slike svar er ofte avgjørende enten organisasjonen står overfor nye utfordringer eller primært skal forbedre dagens virksomhet. Vi er vant til å hjelpe organisasjoner med slike analyser. Når vi gjør det, bruker vi ofte en eller flere av følgende tilnærminger, avhengig av hvordan kunden i dialog med oss bestemmer seg for hva den vil ha svar på og hvilken metodikk den vil bruke:

• Sammenligning med andre organisasjoner, f eks med hensyn til brukertilfredshet, faglige standarder og arbeidsformer, prioritering mellom ulike behov og mål, kompetanse, arbeidsprosesser, utvikling av medarbeidere, osv. Sammenligningen kan være med likeartet eller ulik virksomhet, avhengig av hva som kan gi et mest mulig relevant refleksjons- eller beslutningsgrunnlag.
• Systematisk gjennomgang av noen arbeidsprosesser, med tanke på å finne alternative prosesser som i beste fall koster mindre og gir bedre resultat.
• Brukerundersøkelser av kvantitativ og/eller kvalitativ art.
• Workshops med bruker eller med brukere og ansatte, der man sammen utvikler nye og konkrete løsninger for bedre tjenester.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Eksamen / sertifisering

Se hjemmeside for prosjektomtaler og sertifiseringer.