Ledelsesteorier anvendt i praksisKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: 2.400

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Mål:
Kurset gir en oversikt over de mest aktuelle ledelsesteorier og hvordan disse kan anvendes på en praktisk måte i moderne organisasjoner. Det vil bli gitt et et historisk overblikk på ledelse med utgangspunkt i de klassiske lederlsesteorier fra F.W. Taylor, H. Fayol og M. Weber til moderne ledelsesteorier som kaosledelse og inkluderingsledelse. Kurset vil ha en særskilt fordypning i situasjonsbestemt ledelse. selvledelse og transformasjonsledelse. Det vil bli lagt vekt på hvordan ledelsesteoriene kan omformes til gode, interne ledelsesprinsipper myntet på fremtidige utfordringer organisasjoner står overfor.

Deltemaer som vil bli behandlet:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper. Forståelsen av ledelsesbegrepet
• Hva forstår vi med ledelsesteorier? Typologier og metodeproblemer
• Empiri og forskningsfunn med fokus på skoleretninger og ny trendutvikling
• Hvordan kan ledere nyttiggjøre seg kunnskaper og innsikter i lederteorier?
• Presentasjon av noen praktiske forklaringsmodeller
• Oversikt over noen aktuelle lederteorier:
Taylor: Scientific management
Fayol: Generelle administrasjonsprinsipper
Weber: Byråkratisk ledelse
Fayol: Human relations-bevegelsen
Burns og Stalker: Organisasjonen som sosio-teknisk system
McGregor: Human resource-bevegelsen
Argyris og Schön: Ledelse og læringsprosesser
Senge: Den lærende organisasjon
Thorsrud: Ledelse og delvis selvstyrte grupper
Adizes: Leder-PAEI ig komplimentær kompetanse
Kenning: 31 Praxes for universell god ledelse
Bennis og Nanus: Visjonsorientert ledelse
Deming og Juran: Kvalitetsledelse
Kotter: Endringsledelse
Katzenbach og Smith: Teamledelse
Hamel og Prahalad: Kunnskapsledelse
Svebak: Humorledelse
Goleman: Relasjonsledelse, verdiledelse og emosjonell intelligens
Andre ledelsesteorier, eks.: kriseledelse, kvinnlig ledelse, inkluderingsledelse, kaosledelse

• Fordypning i ledelsesteorier:
Hersey og Blanchard: Situasjonsbestemt ledelse
Sims og Lorenzi: Selvledelse
Bass og Avolio: Transformasjonsledelse
• Hvordan omforme lederteorier til gode og anvendbare interne ledelsesprinsipper?


Undervisning:
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i team og teamutvikling foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

Arbeidsmåter:
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å oppdatere seg på hvordan formelle lederteorier kan inspirere og motivere til å utøve bedre ledelse i morgendagens organisasjoner. For å fremstille seg til eksamen og å få studiepoeng forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.


Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
1. Skogstad, Anders og Ståle Einarsen (red.): Ledelse på godt og vondt. Effektivitet og trivsel. Fagbokforlaget. Bergen 2002. Antall sider: 433.
2. Særskilt utviklet kompendium: 60 sider.


Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt
oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på
to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet.
Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng


Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.