Grunnutdanning integralterapiSted: Senter for Integral Livskunst
          Vestfold, Andebu
Kursadresse: Honerødveien 7, 3158 Andebu (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ny oppstart hver høst
Varighet: 2 år
Pris: 34.200

Vi tilbyr grunnutdanning integralterapi. Har du en hjertevarmt engasjement for verden, et holistisk syn på livet og kunne du tenke deg hjelpe mennesker til et helere og mer meningsfullt liv? Da kan det tenkes dette er utdanningen for deg.

Hovedtyngden ved integralterapeutisk grunnutdanning er individualterapien, Integralterapi. I tillegg får studentene lære mange kreative og flotte metoder som kan benyttes i arbeide med grupper. Dette gjør at utdannede integralterapeuter også har gode forutsetninger for å etablere utviklingsgrupper eller lage egne kurs. Utdanningens lengde er 2 år og består av 4 semestre. Det siste semesteret har fokus på VEKS - fagene og etablering/drift av egen virksomhet.

Hovedvekten ligger i individualterapien integralterapi:
Integralterapi er en vakker og dyp terapiform som hjelper klienten til å komme i dypere samklang med sine naturlige behov, og til å få en bedre måte å møte seg selv og verden på.

Den hjelper klienten til å leve i større overensstemmelse med sin egen integritet og til å bli mer autentisk i sitt livsuttrykk. Dette er et resultat av terapien fordi SELVET blir mer tydelig i personlighetens dynamikk, når det som skygger for, eller undertrykker, individets selvregulering blir bevisstgjort og helet opp. Da står individet stødigere på sine røtter fordi disse er blitt sunnere. Røttene er ofte preget av gjentatte kjærlighetsvik, og mange traumatiske opplevelser, som påvirker hvordan inidvidet har det med seg selv og omverdenen. Når røttene blir friske og sterke igjen tåler samtidig individet også stadig å stå sterkere når livet byr på nye utfordringer.

Å bli en dyktig integralterapeut tar tid og det er trening og atter trening som gjelder. Derfor har vi ved akademiet stort fokus på den praktiske treningen som terapeut. De starter allerede ved første semesteret med denne treningen, samt med egenterapi for å arbeide dypere med seg selv og for å lære seg å kjenne terapiformen på egen kropp og psyke.

Som integralterapeut trenes en også i å arbeide med livsenergiene gjennom healing, og å åpne opp for sin egen høypsykiske sensitivitet noe som forsterker even til å forstå og å hjelpe klienten på et meget dypt og grunnleggende åndelig plan. Denne treningen blir ekstra forterket under det påbyggende skoleåret med åndelig terapi. Studentene lærer også andre kreative teknikker. Disse er spesielt godt egnet når en arbeider med grupper

• Ulike former for meditasjon og mindfulness
• Ulike fantasitereiser og trommereiser
• Rebirthing - frigjørende pusteterapi
• Leireterapi
• Collageterapi
• Tegneterapi
• Bruk av naturen som terapeutisk ressurs

Utdrag fra fagplanen ved IntegralterapiAkademiet: Grunnutdanning i integralterapi
Organisering:
• Ti 4 - dagers samlinger med undervisning. Totalt 268 timer med undervisning
• Én 6 - dagers samling. Totalt 48 timer med undervisning
• VEKS - fag på totalt 50 timer inkl. egenarbeid, undervisning og gruppearbeid

I tillegg til dette må studentene sette av en del tid mellom samlingene med undervisning til praktisk klientarbeid, teoretiske studier og skriving av klientrapporter og oppgaver som innleveres. Vi oppfordrer også studentkullene til å danne kollokviegrupper dersom dette geografisk er mulig.

Undervisningsmodell:
Forelesninger, gruppearbeid, selvstudie, teoretiske innleveringer, klientrapporter, følge med under demonstrasjoner av integralterapier gitt av underviser og praktisk trening som Integralterapeut og som gruppeleder. Studentene er med å lede et 6 - dagers sommerkurs mellom 1. og 2. året.

Dokumentasjon:
Studentene avlegger både skriftlig og teoretisk eksamen i Integralterapi.
Tilleggseksamen i VEKS - faget etter retningslinjer fra SABORG

Læringsutbytte:
Studentens følgende læringsutbytte av utdanningen:

Faglig teoretisk utbytte:
• Grunnleggende god forståelse av psykologiske teorier knyttet til tradisjonell, holistisk og ranspersonlig psykologi

• Integralterapiens særskilte teoretiske tilnærming i henhold til faget og metoden.
• God faglig teoretisk innsikt i energiarbeid og healing
• Grunnleggende forståelse av VEKS – fagene (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære). Faget sikrer at terapeuten følger de retningslinjene alternative utøvere skal praktisere etter, og lovverket knyttet til alternativ behandling i
Norge.
• Teoretisk tilnærming til ulike metoder for psykoterapeutisk gruppearbeid.

Etter endt 3-årig utdanning, inkludert det første året med integral livskunst, skal terapeuten ha grunnleggende god faglig kunnskap og teoretisk forutsetning for å kunne praktisere som Integralterapeut

Praktiske ferdigheter utdannede integralterapeuter skal ha er:
• Evnen til å gjennomføre integralterapeutiske konsultasjoner på en profesjonell, reflektert og etisk korrekt måte
• Evnen til å finne frem til og møte de ulike klienters behov i Integralterapi
• Evnen til å behandle klientene med uforbeholden respekt og toleranse
• Evnen til å utarbeide selvutviklingsgrupper og bistå i gruppeterapeutisk sammenheng
• Evnen til å arbeide med livsenergiene i og omkring klient

Generell kompetanse:
Integralterapeuten skal kunne utvise evne til å bruke sine faglige kunnskaper og praktiske ferdigheter på en selvstendig måte og møter hvert individ med engasjement, moden tilstedeværelse og finfølt omsorg.

Terapeuten har god samarbeidsevne, er ansvarsbevisst, har evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdanning - og yrkessammenheng.


Målgruppe for kurset:
Studenter som har tatt 1. skoleåret med integral livskunst og innføringskurset i integralterapi

Kursmateriell:
Litteratur, lydfiler og kompendier


Eksamen/sertifisering:
Praktisk og teoretisk eksamen

Uttalelser

Kvinne 42 år
Jeg vil anbefale Trine sine kurs på det varmeste. Jeg startet hos henne i januar 2011 med selvutviklingskurset - Et møte med deg selv. Dette sette i gang mange prosesser hos meg. Jeg husker jeg tenkte at dette er den husmor ferien jeg alltid har drømt om. Kurset ga meg bare så mye, jeg følte jeg var i himmelen.