Fritidsskippersertifikat D5L - kompaktkursKursarrangør: Norsk Maritimt Kurssenter
Sted: Charlottenlund videregående skole
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Yrkesskolevegen 16, 7058 Jakobsli (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Fritidsskipperkurs over 3 langhelgssamlinger..Ta kontakt for kursplan.
Varighet: 3 helger
Pris: 16.900

Fritidsskipper D5L sertifikat på 3-4 uker! For å føre båt med over 15 meters skroglengde må du inneha Fritidsskippersertifikat D5L og kan da kjøre fritidsbåter med inntil 24 meters lengde i stor kystfart.

Føl trygghet ved å ta fritidsskipper D5L kurs hos en av landets største tilbydere av maritime kurs. Vi disponerer en stab med dyktige instruktører, med alt fra Fritidsskippere til tidligere kapteiner og offiserer.

Kurset som går over 120 skoletimer fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart *) og inneholder følgende hovedemner:

Hovedemner
• Navigasjon
• Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
• Navigasjonsmidler - praksis ombord
• Sjøveisregler og brovakthold
• Skipslære
• Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nød) *)
• Teknologi/Motorlære
• Håndtering av fartøy - praksis ombord

*) Eller godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer - som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.

Litt om Fiskeskippersertifikat C
Fører på norsk fiskefartøy opp til 15 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I eller være vaktgående navigatør på norsk fiskefartøy opp til 24 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I.

Utdanning og fartstid
Fritidsskippereksamen (D5L), eller den teoretiske utdanningen til kompetansesertifikat Dekksoffiser klasse 5.
Minimum 12 måneder (360 dager) fartstid (faktisk tid om bord) på et fiskefartøy med største lengde 10,67 meter eller mer.

Eksamen
Består av skriftlig prøve etter avsluttet emne - totalt 6 eksamener. For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag. Praksismoduler noteres med deltatt. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
Praksismodulene holdes ombord i en av våre godkjente skolebåter.

Sikkerhet D5L
Kursinnhold: førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner.
Kurspris inkl.materiell: kr.2.900,-
Eksamen som for andre D5L moduler: kr. 495,-

Kompaktkurs: 3 langhelger torsdag til søndag.
Kveldskurs: 1 kveld i uken over 5-6 mnd.

Er dere en gruppe eller bedrift som ønsker fritidsskippersertifikat så ta kontakt med oss, så finner vi muligheter.

Påmelding og avmelding
Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs.Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Materiell som lånes ved skolen leveres tilbake i ordentlig stand etter avsluttet kurs. Tapt eller ødelagt materiell må erstattes.

Lovvalg og tvister
Norsk rett gjelder ved eventuelle tvister. Om det oppstår tvist, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlinger frem skal saken avgjøres ved dom, med mindre partene enes om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tvister fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser. Verneting Oslo.

Målgruppe for kurset

For alle som skal føre båt med over 15 meter skroglengde.

Kursmateriell

Bøker + kart inkludert i kursprisen.

Personlig utstyr som parallellinjal og passere:
Pakkepris: kr. 480.-

Eksamen / sertifisering

Eksamen består av skriftlig og/eller muntlig/praktisk prøve etter avsluttet emne. Eksamen pr. emne/prøve 2020 pris: kr. 495,-
For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag.

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat, 2020 pris: kr. 865,-

Uttalelser

"Topp, gode lærere,hyggelige mennesker. Anbefales"

"Veldig bra skole. Dyktige folk med gode pedagogiske evner"