Financial Risk Management - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Financial Risk Management som nettkurs. Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan analysere, kontrollere og om nødvendig redusere risiko til et akseptabelt nivå.

Innhold:
Ledere med ansvar for finans forventes å ha relevant kunnskap om prinsipper og metoder for finansiell risikostyring. Regnskapsavleggelse betraktes i dag som mindre viktig enn ferdigheter i finansiell beslutningstaking. Labiliteten i finans- og råvaremarkedene viser tydelig at bedriftene står overfor risiko.

Målet med finansiell risikostyring er å analysere, kontrollere og om nødvendig redusere denne risikoen til et akseptabelt nivå. Dette er et viktig aspekt ved finansstyringen og et som utøverne i økende grad tar i bruk. Kurset tar sikte på å integrere risikostyring i finansiell teori og praksis.

Dette kurset består av følgende tema:
• Risiko og ledelsen i bedriften
• Markedene
• Markedsmekanismer og effektivitet
• Renterisiko
• Valutarisiko
• Risiko knyttet til egenkapital og råvarepriser
• Aktivaprisenes atferd
• Risikovurdering
• Kontrollere risiko
• Kvantifisere finansiell risiko
• Finansielle metoder for måling av risiko
• Kvalitative tilnærminger til risikovurdering

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Financial Risk Management

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen