EndringsledelseKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Norges Røde Kors konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: 2.600

Vi tilbyr kurs i endringsledelse. Modulbasert mellomlederutdanning på høyskolenivå, et praktisk rettet kurs. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Universitetet i Agder. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitets-/høyskolesystemet.

Læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studenten
• Ha kunnskaper om hva som kjennetegner endring og utvikling i en organisasjon
• Ha kunnskaper om endringsteorier og aktuelle endringsbegreper (eks.: utvikling,
reformer, omstilling, modernisering, rasjonalisering og fornyelse)
• Ha kunnskaper om hva som er suksess- og fiaskokriterier i endringsarbeidet
• Ha kunnskaper om andre organisasjoners erfaringer med iverksatte endringer
• Ha en refleksjon om hva det innebærer at en leder skal ha endringskompetanse
• Ha en refleksjon om aktørrollene: leder, medarbeider, tillitsvalgte,
verneombud, HMS-ansvarlig
• Ha en refleksjon om hva som forstås med «the knowing-doing gap»
• Kunne analysere hva som kreves for at medarbeidere skal bli aktivt involvert i
endringsarbeidet og få et eierforhold til iverksatte endringer
• Ha ferdigheter i å kvalitetssikre den gode endringsprosess
• Ha ferdigheter i å planlegge og iverksette endringstiltak
• Ha ferdigheter i å håndtere motstand mot endringer


Kort innholdsbeskrivelse:
Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor
når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på
lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å gjennomføre vellykkede endringer.
Kjennetegn på den gode endringsprosess vil bli belyst. Hvordan man skal forholde
seg til motstand mot endringer inngår også som en del av kurset. Det vil også bli gitt
en presentasjon av aktuelle lederverktøy som kan brukes i endringsarbeidet.

Aktuelle delemner:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Endring som kontinuerlig prosess og som snuoperasjon
• Forankring av endringsarbeidet i overordnete visjoner, mål og strategier
• Sammenhengen mellom kreativitet, nytenkning, innovasjon og endring i organisasjonen
• Presentasjon av en helhetlig modell for endring
• Menneskesyn og grunnleggende verdier i endringsarbeidet
• Rolleavklaring for aktører: ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, konsulenter o.a.
• Lov- og avtaleverk som ramme for endringer
• Hva skal endres og utvikles (eks.: kultur, struktur, ledere, medarbeidere)
• Interveneringsteknikker med fokus på muligheter og begrensninger


Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere i privat og offentlig sektor samt frivillige organisasjoner som
ønsker å formalisere sin lederkompetanse. Kurset retter seg også mot medarbeidere som
ønsker å gå inn i lederstillinger eller og ønsker å oppdatere seg på det aktuelle fagområdet

Anbefalt forkunnskapskrav
Erfaringer fra arbeidslivet

Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
Dag Ingvar Jacobsen (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse, 2. utgave. Bergen:
Fagbokforlaget.
Odd Nordhaug, Steen Hildebrandt og Søren Brandi (2010). Håndbok i
endringsledelse. Oslo: Forlag1

Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen
med oppgitt oppgave bestående av a) en teoridel og b) et mini-case. Besvarelsen foretas
enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Bokstavkarakterer A – F, der F betyr ikke
bestått.