Bacheloroppgave i HR og personalledelse - nettkurs



Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 23.700

Vi tilbyr nettkurs til bacheloroppgave i HR og personalledelse. Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg en innføring i hvordan du kan anvende metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.

Beskrivelse:
Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal hjelpe deg gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave. Underveis skal du vise hvordan du planlegger å gjennomføre en større undersøkelse, og hvordan du formidler sentralt fagstoff og teorier på en oversiktlig og forståelig måte. Til slutt må du vise hvordan du anvender teori for å forstå og løse praktiske problemstillinger.

Bacheloroppgaven i HR og personalledelse består av:
1) Metodebruk:
I tillegg til teoretisk forankring skal oppgaven med utgangspunkt i studiets pensum, også forankres metodisk for å legge grunnlaget for den ønskede sammensmelting av teori og metode som utgjør en god prosjektoppgave. Det vil si at de problemstillinger som brukes, både skal analyseres gjennom generelle teoretiske innfallsvinkler og spesifikke konkrete undersøkelser. Den metodiske redegjørelsen skal med utgangspunkt i metodepensum klargjøre fremgangsmåten i innhenting og analyse av informasjon, samt drøfte og begrunne de metodiske valg som er foretatt underveis i hele prosjektfasen.

Den metodiske redegjørelsen og drøftingen skal inneholde metodeteori, og studentene skal anvende aktuelle fagbegreper som viser at de behersker pensumlitteraturen på dette området. Det understrekes imidlertid at verdien og kvaliteten på en slik redegjørelse ligger i evnen til å binde teori og begreper opp mot eget datamateriale. Uten drøfting av ulike fremgangsmåter og begrunnelse for valg med basis i datamaterialet, har en metodisk redegjørelse liten verdi.

2) Teoribruk:
Oppgaven skal med utgangspunkt i pensum forankres teoretisk. Studentene skal i bacheloroppgaven benytte seg av tillært stoff, og integrere dette i oppgaven. Med dette menes at eksempelvis fagterminologi som benyttes i teksten skal gjøres rede for, og at man da skal bruke den forståelsen en har fått av begrepene gjennom studiet. Det er viktig at bacheloroppgaven ikke blir en ren beskrivelse av det forholdet studenten ønsker å belyse i oppgaven. Dette betyr i praksis at hoveddelen av det som tas med i oppgaven skal være studentenes egen vurdering og en diskusjon opp mot den fastsatte problemstillingen.

Læringsmål:
Bacheloroppgaven i HR og personalledelse skal gi deg trening i anvendelse av kunnskapsstoffet innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre lignende arbeid i senere jobbsituasjoner, både alene og sammen med andre.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs til bacheloroppgave i HR og personalledelse

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse
• I tillegg må du ha fullført eller påbegynt 135 studiepoeng kjernefag og 30 studiepoeng valgfag for å kunne bestille og begynne på bacheloroppgaven.

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Det avholdes ikke eksamen i emnet. Innlevering av bacheloroppgaven teller som eksamen.