Workshop - Den femte disiplin - bedriftsinterntKursarrangør: Businessmastering
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Det som skiller lærende organisasjoner fra tradisjonelle, autoritære og kontrollerende organisasjoner er at man behersker ulike disipliner, og de 5 disiplinene er personlig mestring, mentale modeller, felles visjon, gruppelæring og den femte disiplinen: systemtenkning.

Her følger en kort og forenklet gjennomgang av disiplinenes innhold:

• Personlig mestring – Tilrettelegging for personlig mestring kan medføre økt motivasjon for å søke nye utfordringer og systematisk videreutvikle egne evner til å skape ønskede resultater. En slik prosess omtales gjerne som livslang læring.

• Mentale modeller – Tilrettelegging for brudd med etablerte modeller og forestillinger. Slike modeller kan være fastgrodde kulturer, antakelser eller tankebilder som antas å være til hinder for nytenkning i utviklingsarbeidet. Disse mentale modellene stikker dypere enn organisasjonens etablerte kulturer, og er ofte skjult i menneskers underbevissthet.

• Felles visjon – Visjonsbygging omhandler dannelse av et felles bilde av organisasjonens fremtidige profil og mål. Senge mener at en felles visjon må være knyttet til personlige visjoner hos mennesker i hele organisasjonen, og at den blir en levende kraft først når folk virkelig tror de kan skape sin egen framtid.

• Gruppelæring – En felles visjon, kunnskap, evner og talent er i seg selv ikke tilstrekkelig, utfordringen ligger i å arbeide som et team og spille sammen. Senge bruker eksempler fra idretten, kulturlivet, vitenskapen og næringslivet der en gruppe mennesker gjennom godt lederskap kan oppnå intelligens som overstiger summen av intelligensen til gruppens enkeltmedlemmer. Når gruppelæring fungerer, oppnås ikke bare glimrende resultater, men gruppens medlemmer i gruppa opplever en nyvunnen personlig vekst. Innen gruppelæring er det essensielt å mestre både effektiv dialog og diskusjon, og ha evnen til å bevege seg bevisst mellom dem. Dialog og diskusjon kan være komplementære, men dialogen skal være fri og kreativ der det lyttes og gis spillerom for utforskning av komplekse og vanskelige temaer. Diskusjonen skal gi rom for presentasjon og forsvar av ulike synspunkter, der målet kan være å enes om, og støtte opp om de beslutninger som må fattes her og nå.

• Systemtenkning – Systemtenkning er Senges femte disiplin. Alle disiplinene utvikles parallelt, men det er den femte, systemtenkingen, som skal integrere komponentene og legge til rette for effektive løsninger og organisasjonsmodeller. Gjennom arbeidet med å utvikle de andre disiplinene, blir det tydeligere at helheten kan bli større enn summen av den enkelte komponent. For å bli en lærende organisasjon, må det øves i å se seg selv og omverden i et helhetsperspektiv. Det kreves et begrepsmessig fundament av systematisk tankegang for å ha evnen til å oppdage strukturelle adferdsårsaker. Menneskene i organisasjonen må stimuleres til å se på mennesker som proaktive deltakere som skaper sin egen virkelighet - som personer som går fra å reagere på nåtiden til å skape framtiden. Målet er å trene organisasjonens medlemmer til å identifisere de underliggende strukturer framfor å henge seg opp i enkelthendelser. Ved å se hendelser i lys av prosesser, framfor øyeblikksbilder, trenes de opp i en ny måte å tenke på - som gjør det lettere å finne de områdene der selv minimal innsats kan føre til betydelig og varig forbedring.

Målgruppe for kurset

Bedrifter