Videreutdanning traumeterapi - Møt deg selv med IoPTSted: Stavanger Sanitetsforenings helsehus
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Schiøtz gt 5, 4008 Stavanger (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Kl 10:00 – 18:00 fredag, lørdag og søndag
Varighet: 12 moduler á 4 dager
Pris: 5.880 per modul
Neste kurs: 29.01.2021 | Vis alle kursdatoer

Målet med utdanningen er å gi en grundig innsikt i moderne traumeteori og -behandling.  Du får lære hvordan traumer påvirker identitetsutviklingen, utviklingen av vår frie vilje samt alle andre psykiske strukturer, inkludert kroppens utvikling og vekst.

Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering. Nøkkelmetoden kalles Intensjonsmetoden.

• Grundig faglig innføring i den siste forskningen innen traumeteori og -terapi.
• Selvutvikling og utdanning i fast gruppe over 12 moduler. Du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre.
• Gir rett til tittelen registrert traumeterapeut* ved fullført utdanning.
• Består av 12 moduler á 4 dager.
• Foredrag med dr. Franz Ruppert
 

Teoretisk rammeverk
Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotraume teori og – terapi, samt vårt samarbeid med Dr. Gabor Maté mm. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart.

På bakgrunn av etablerte teorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med klienter, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet et teoretisk rammeverk som han kaller Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi, IoPT.  Dette rammeverket er basert på to teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode:

1: Teorien og konseptet om Tilknytning, 
2: Traumeteori 
3: Metoden Itensjonsmetoden


Nytt i år og eneste i Norge:
Også integrert med Dr. Gabor Matés egenutviklede metode: Compassionate Inquiry.

Hvordan påvirker traumer menneskets utvikling – fra unnfangelse og gjennom hele livet – og veien ut.
Tidligere trodde vi det måtte være familien eller familiesystemet. I dag vet vi at bare vi selv kan være vårt eget referansepunkt. Derfor må mitt jeg være det sentrale referansepunktet i terapi. Men hva er mitt jeg? Hvordan utvikles det? Hva hindrer min jeg-utvikling? Hvordan påvirker traumer denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og en identifiserings prosess som skader oss?

Sunn vilje – fiksjon eller realitet?
Det har vært lite fokus på viljen de siste årene. I stedet har man rettet oppmerksomheten mot traumer og vært opptatt av å definere resultatene av dem når de oppstod i psyken. Men for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, trengs en bevisst beslutning. Derfor spiller viljen er sentral rolle når vi arbeider med intensjonssetningen eller intensjonsbildet. Viktige spørsmål kommer da opp: Hvordan utvikles viljen vår? Hva støtter og hva hindrer viljens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av en sunn menneskelig vilje?

Du må være et jeg for å ha sunn vilje
Jeg-funksjonen er av største betydning i dr. Franz Rupperts seneste arbeid, og slik har viljesfunksjonen fått andreplassen. Hvordan samhandler et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller påvirker vår adferd? Disse grunnleggende mønstrene vil bli undersøkt i detalj gjennom praktiske eksempler i utdannelsen.

Hvem er jeg i relasjoner?
Med hvem ønsker jeg en relasjon? Hvilke typer arbeid liker jeg å gjøre? Spørsmålene angående vår identitet og vår egen vilje er av sentral betydning for våre daglige liv.

Hvordan kan vi så oppnå et sunt selv og en sunn vilje? Hvordan kan vi leve i intime relasjoner og i større sosiale sammenhenger, i konstruktive former for kjærlighet og forbli sunne? Hva gjør utviklingen av en sunn identitet så vanskelig eller til og med umulig? Hvilken innflytelse har traumatiserende livserfaringer på dette? Hvordan former og spalter kjærlighetstraumer, symbiosetraumer, tidlige traumer/identitetstraumer og overgriper-offer-dynamikker vår identitet? Og hvilke muligheter finnes for å komme over spaltingene i psyken? Å møte seg selv ved hjelp av intensjonssetningen eller -bildet er den grunnleggende metoden og fokus for vårt praktiske arbeid.

Metoden
Metoden som vi bruker for å integrere avspalting er kalt Intensjonsmetoden. 


Hovedtemaene for utdannelsen
I modulene på denne utdanningen vil vi undervise, reflektere og diskutere teori samt gjøre praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får minst ett praktisk arbeid per modul. Fra og med modul seks får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning.

- Psyken som en levende organisme. Psyken som del av et psykosomatisk nettverk.Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen.
- Tilknytning. Avgrensing av temaene relasjon og tilknytning, tilknytningsmønstre, former for tilknytningsforstyrrelser, følgene for livet til mennesker i alle senere relasjoner ved forstyrret foreldre-barn-tilknytning/utviklingstraume/barndomstraumer.
- Psykotrauma generelt: Avgrensning av belastning, stress, traumer, de forskjellige traumetypene, kort- mellom- og langsiktige følger av traumatisering, spalting som følge av traumatisering. Skam og skyld som sentrale elementer innen traumatisering.
- Kjærlighetstraume/symbiosetraume: Virkningen av traumatisering i tilknytningsprosessen, forklaring og redegjørelse for kjernekonseptet i IT.
- Identitets traume/Tidlige traumer: Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en øket bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn. Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres.
- Identitet, identifisering og tilleggsidentiteter samt identitetstraumer. Begynn prosessen med å velge tema for prosjektoppgaven. Som student kan du starte å øve på praktisk arbeid under veiledning.
- Intensjons metoden Tema her er utviklingen fra og sammenligningen med familiekonstellasjoner, intensjonskonstellasjoner (traumekonstellasjoner) og arbeidet med intensjonen, metodiske aspekter ved intensjonsmetoden, samt mulige årsaker til fenomenet resonansprosess. Intensjonsmetoden i en-til-en settinger og i grupper.
- Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold?
- Offer og overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Vold i nære relasjoner. Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger.
- Kjærlighet og seksualitet.  Hva er kjærlighet? Hva er seksualitet? Seksuelt misbruk av barn,ungdom og incest, dets følger, forbygging og bearbeiding. Hvorfor rr seksuelle overgrep mer inngripende i vår psyke enn andre overgrep?
- Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Salutogenese. Resiliens.Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer.
- Oppsummering. Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.

Uttalelser

«Avskamming» ble faktisk energigivende hos dere, takk»/«Dere så meg!! Da kunne jeg se meg selv, takk.»/«Takk, takk for at dere ikke ba meg tenke postivt, eller ta meg sammen.»

«Godt miljø for læring og egenutvikling, for å bli seg selv»/«Den siste forskningen presentert enkelt og oversiktlig, kombinert med eget praktisk arbeid, super pedagogikk.»