Styresekretæren - saksgang og dokumentasjonKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 5.050

Vi tilbyr kurs i styresekretæren - saksgang og dokumentasjon. Kurset gir en basis grunnleggende kunnskap om de vesentlige regler om styrets funksjon, rolle og saksbehandlingen.

Kurset legger vesentlig vekt på de formelle forhold som er knyttet til styrets arbeid, herunder innkallinger, dokumentasjon og ikke minst protokollreglene i praksis.


Kursinnhold:
• Grunnleggende regler om styrets funksjon, arbeid og saksbehandling
• Innkalling: utforming, formelle krav, oppbevaring, ut / oversendelse
• Underlagsdokumentasjon til styremøter (krav, behov, ønsker og praktisk tilrettelegging)
• Styreprotokollen: utforming, formelle krav, oppbevaring, ut / oversendelse
• Deltakelse, behandlingsmåte, beslutningsdyktighet, protokolltilførseler, signering mm.
• Styreinstruks og vedtekters innvirkning på styresaker, protokoll og dokumentasjon
• Styrets årsberetning, ulike situasjonsavhengige betraktningsmåter med eksempler på hvordan
• styrets årsberetning kan utformes i ulike situasjoner
• Innsyn i styrets protokoller / informasjonsuthenting fra styrets protokoller
• Eksempelmaler med vurdering og gjennomgang av styreprotokoller og styredokumentasjon


Kurset legger således vesentlig vekt på aksjelovens hovedbestemmelser om styreprotokoll:

Det skal føres protokoll (referater) over styrebehandlingen av alle saker. Styreprotollen skal minst angi tid og sted, hvem som deltar på møte, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Er styrets beslutninger ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlemmer og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i Aksjelovens §6 - 24, og styreformannen skal bekrefte at referatet dekker det som skjedde på møtet før protokollen sendes ut til styremedlemmene. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er beslutning truffet i styremøte, kan styret velge to til å underskrive. I så fall skal utskrift sendes samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves inntatt i protokollen.

Ovennevnte angir en del viktige poster og punkter som stilles som minimumskrav til en styreprotokoll. Imidlertid er det viktig å ha en oversikt over dokumenter og dokumentasjonskrav som stilles i forbindelse med protokollering, herav en rekke praktiske områder ved styreprotokoll og styredokumentasjon et styremedlem bør være oppmerksom på.


Bedriftsinterne kurs og Konsulentassistanse:
Kursprogrammet kan leveres som bedriftsinternt kurs etter nærmere avtale om pris, sted etc. Emner i / eller deler av kursprogrammet kan videre kombineres med andre bedriftsinterne behov og bedriftsintern opplæring kan skreddersys deres ønsker. Emner dette kurset omhandler kan våre konsulenter bistå deg og/eller din virksomhet med. Kontakt oss for pristilbud.

Målgruppe for kurset

Kurset er spesielt for den som har ansvar for det formelle i forbindelse med styrets arbeid, det være seg innkallelse, sammensetting og utsendelse av underlagsdokumentasjon til styret, referat og protokoller med mer.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell med eksempelmaler som deltakere kan legge til grunn ved utforming og bruk i egen virksomhet.

Eksamen / sertifisering

Det utstedes kursbevis