Skolesekretærkonferansen 2019Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Park Hotel Sandefjord
          Vestfold, Sandefjord
Kursadresse: Strandpromenaden 9, 3212 Sandefjord (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Tirsdag, kl 08:30 - 19:30
Onsdag, kl 09:00 - 14:00
Varighet: 2 dager
Pris: 5.500
Neste kurs: 26.11.2019 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr skolesekretærkonferansen 2019. Vi inviterer til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig utvikling! Formålet er å være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling.

Innhold
Som tidligere år vil første dag være faglig rettet mot din stilling som skolesekretær. Tema på dag to vil være allmenngyldig og vil gjennomføres sammen med deltakere på Helsesekretærkonferansen.

Temaer i år vil være:
• Bruk av sosiale media - hvilke begrensninger setter lovverket og din lojalitetsplikt til arbeidsgiver? Når er du ansatt og når er du privatperson?
• Arbeidsmiljølovens regler mot trakassering i arbeidslivet
• Den flerkulturelle arbeidsplassen
• Bli tent før du blir utbrent!


Agenda

Program dag 1)
Advokat Eskild Freibu

Bruk av sosiale media - hvilke begrensninger setter lovverket og din lojalitetsplikt til arbeidsgiver? Når er du ansatt og når er du privatperson?
• Grunnlovsvern - Grl. § 100 om «Ytringsfrihet»
• Hva innebærer kravet til lojalitetsplikt til arbeidsgiver i forhold til ansattes bruk av sosiale media på sin fritid?
• Arbeidsgivers adgang til å lage interne etiske retningslinjer for de ansattes bruk av sosiale media. Gjelder de også på fritiden?
• Hva med bruk av sosiale media og lovpålagt taushetsplikt?
• Henvendelser fra brukere til ansattes private brukerkontoer i sosiale media om verserende sak? Hvilke regler gjelder her og hvordan skal den ansatte håndtere dette?

Arbeidsmiljølovens regler mot trakassering i arbeidslivet:
• Hva er trakassering i Arbeidsmiljølovens forstand?
• Særlig om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet
• Arbeidsgivers plikt til forebygging
• Konsekvenser av langvarig trakassering
• Krav til varslingsprosedyrer
• Arbeidsrettslige sanksjoner mot den / de som trakasserer
• Likestillingslovens forbudsregler mot trakassering i arbeidslivet

Farid Ghiami og Inger Tunsberg fra Smartstudy: Den flerkulturelle arbeidsplassen

På skoler møtes ulike kulturer og bakgrunner, både blant kolleger, elever og foresatte. Hvordan få positive effekter av dette? Hvordan unngå misforståelser og vanskelige situasjoner på grunnlag av ulik bakgrunn? Hvordan skape større forståelse for hvordan ikke-norske referanserammer kan gi ulikt meningsinnhold i kommunikasjonen - selv om sender og mottaker snakker samme språk?

Når denne forståelsen er etablert (kognitivt og emosjonelt), fører det ofte til at den «kulturelle kapitalen» som utenlandske har med seg, blir benyttet bedre i samhandlingen med norske. Dette kan i sin tur bidra til bedre måloppnåelse og en mer interessant jobbhverdag for ansatte.

Du vil lære teknikker som gir både en følelsesmessig og kognitiv opplevelse av hvordan små forskjeller kan skape utfordringer. Du vil bli bevisst på hvordan «jeg» reagerer i ulike samhandlingssituasjoner. Ut fra dette skal hver enkelt utvikle gode strategier i kommunikasjonen med mennesker fra andre kulturer. Du kan glede deg til en morsom seanse!

Etter oppsummering av dette vil det bli en dialogbasert kunnskapsformidling bygget på anerkjent teori som gjøres lett tilgjengelig. Dette gjøres for å forankre opplevelsene i den foregående sekvensen i teori og skape trygghet i ulike samhandlingssituasjoner. Kursholderne gjør stoffet interessant gjennom bruk av masse humor og gode historier slik at vi kan love deg en fin opplevelse.


Program dag 2)
Bianca Simonsen: Å være tent uten å bli utbrent!

På denne dagen vil fokus være DEG og den viktige jobben du gjør. Hvorfor og hvordan hver og en av oss har et ekstra viktig ansvar å ta godt vare på oss selv først og ha god egenomsorg i hverdagen. Du vil få kommunikative og relasjonelle verktøy som du kan ta med deg tilbake til din hverdag.

Temaer som egenomsorg, relasjonelt mot, forventninger og endring, samt hvordan legge til rette for gode vaner i hverdagen, som gir deg den lille ekstra energien til å være en god utgave av deg selv! Her fokuseres det på hvem andre blir i møte med deg! Andre temaer som tilstedeværelse, humor, tilbakemeldingskultur og anerkjennelse løftes opp.

Rammen rundt kurset er i hovedsak din rolle som kollega og medmenneske i andres og eget liv, i en innholdsrik hverdag. Du vil få presentert ulike perspektiver fra kursholderens egen fagkompetanse, til opplevelsen av å miste egen ektefelle, samt hennes årelange erfaring som veileder i møte med mennesker i ulike livssituasjoner.

Dagen har også som formål å holde deg engasjert og tilstedeværende, du vil oppleve ny kunnskap, gjenoppdage gammel kunnskap og utveksle erfaringer med de andre.

Forelesere er:
Eskild Freibu, Bianca Simonsen, Farid Ghiami og Inger Tunsberg

Målgruppe for kurset

Sekretærer, konsulenter og merkantilt ansatte i grunnskole og videregående skole