Situasjonsbestemtledelse og selvledelseKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: 2.400

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Mål:
Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av situasjonsbestemt ledelse og selvledelse som ledelsesprinsipp. Det vil spesielt være fokus på leders rolle i å velge riktig lederstil overfor sine medarbeidere i forhold til hva situasjonen krever, samt hva som medarbeider har av situasjonsbetemt behov for hjelp, støtte og kompetanseutvikling. Den nye rollen som selvledet medarbeider, hvor medarbeideren har til hovedansvar å lede og utvikle sin egen ressurs (kompetanse) vil bli behandlet. Leders nye rolle som coach og dialogpartner kjennetegner samspillet mellom leder og medarbeider. Klargjøring av handlingsrom for delegert ansvar og myndighet til selvledet medarbeider står sentralt i kurset, og blir belyst med konkrete eksempler fra praksisfeltet. Oppgaveløsning av komplekse problemer i selvledete team vil også bli tatt opp i kurset.

Deltemaer som vil bli behandlet:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper (eks.: lederfunksjoner, lederrolle, lederstil)
• Kjennetegn på situasjonsbestemt ledelse og selvledelse som ledelsesprinsipp
• Forankring i human resource-forståelse og positivt menneskesyn
• Beskrivelse av aktuelle lederstiler
• Fokus på valg av lederstil - hva er riktig lederstil?
• Kompetanse som grunnlag for delegering av ansvar og myndighet
• Nærmere om rolleforståelsen når medarbeider har høyere kompetanse enn formell leder
• Hva innebærer det at formell leder går inn i rollen som superleder og trener av medarbeider?
• Den selvledete medarbeiders rolle og virkelighetsforståelse
• Muligheter og begrensninger i bruken av selvledelse som ledelsesprinsipp
• Hva gjør vi med medarbeidere som ikke ønsker å bære selvledet?
• Klargjøring av forventninger til den selvledete medarbeider
• Krav om villighet til at selvledet medarbeider deler sin kompetanse med andre
• Konkrete eksempler på samspill mellom leder og mellom selvledete medarbeidere
• Hva kjennetegner det selvledete team og hvordan kan dette videreutvikles?
• Hvordan arbeide og videre utvikle selvledete team til å bli gode læringstorv?
• Faremomenter og konfliktfarer ved bruk av selvledelse
• Opplegg på utvikling og trening av selvledete medarbeidere
• Konkrete råd og tips til hvordan man går frem skritt for skritt for å implementere selvledelse som ledelsesprinsipp i en organisasjon

Undervisning
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i selvledelse foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

Arbeidsmåter
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.


Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig organisasjoner som ønsker å oppdatere og videreutvikle sine ledelsesprinsipper. For å fremstille seg til eksamen og å få studiepoeng forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.


Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
Eriksen, Thomas Hylland, Thoas Gad, Øyvind L. Martinsen og Geir Thompson (red.):
Selvledelse. Gyldendal akademisk. Oslo 2003. Antall sider: 180.
Martinsen, Øyvind L. (red.) Perspektiver på ledelse, kap. 1-4 og kap. 13.
Gyldendal akademisk. Oslo 2004. Antall sider: 139.
Berg, Morten Emil: Superledelse. Å lede medarbeidere til å lede seg selv.
Artikkel i Anders Skogstad og Ståle Einarsen (red.): Ledelse på godt og vondt.
Fagbokforlaget. Bergen 2002. Antall sider: 21. Totalt pensumomfang, antall sider: 340.
Harward buisness Review, Daniel Goleman, artikkel: "Leadership styles"


Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt
oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på
to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet.
Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng

Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.