Sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester



Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 4.950

Vi tilbyr kurs om sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester. Det blir teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon. Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt kunnskap og forståelse for sakkyndige psykologers tilnærming og arbeidsmetodikk i barnevernsaker.

Innhold:
Dette vil bidra til økt innsikt i det barnefaglige perspektivet, og dermed styrke advokaters / juristers evne til å rådgi sine klienter ut fra hva som er vurdert å være barnets beste i slike saker.

Emner som gjennomgås:
• Hva er emosjonell omsorgssvikt og kan emosjonell omsorgssvikt avkreftes eller identifiseres gjennom sakkyndig utredning.
• Ved mistanke om vold og / eller seksuelle overgrep, kan dette avkreftes eller identifiseres gjennom sakkyndig utredning.
• Utredning og vurdering av foreldre, herunder personlighetsmessig fungering, samspillskompetanse og omsorgskompetanse.
• Utredning og vurdering av barnets fungering, herunder emosjonell og relasjonell fungering
• Hva er tilknytning og hvordan utredes og vurderes dette av den sakkyndige
• Hva er konsekvensene for barnet ved emosjonell omsorgssvikt
• Kan emosjonell omsorgssvikt avhjelpes med hjelpetiltak
• Hjelpetiltak ved vold
• Advokaters / juristers meldeplikt
• Har sakkyndige psykologer for stor makt i saker som omhandler Lov om barneverntjenester

Etter endt kurs vil deltakerne:
• Ha kunnskap om hva emosjonell omsorgssvikt er og hvilke konsekvenser dette kan ha for barnet.
• Ha kunnskap om aktuelle vurderingstemaer ved mistanke om vold og seksuelle overgrep.
• Ha kunnskap om aktuelle kompenserende og omsorgsendrende hjelpetiltak
• Ha bedre innsikt i den sakkyndiges tilnærming, arbeidsmetodikk og overordnede målsetting knyttet til sakkyndighetsarbeid. Dette medfører økt trygghet ved rådgivning av klienter.


Kursholder: Thomas Nordhagen, Psykolog og barnefaglig sakkyndig

Thomas Nordhagen, psykolog og barnefaglig sakkyndig. Thomas er utdannet psykolog og har jobbet med sakkyndig arbeid i over 15 år. Han har omfattende erfaring fra alle typer sakkyndig arbeid innenfor barnefeltet og har vært engasjert/oppnevnt som sakkyndig for barnverntjenester, fylkesnemnd, tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Han har vært styremedlem i Foreningen for sakkyndige psykologer fra 2012 til 2017, leder for styringsgruppen for Barne- og likestilingsdepartementets utdanningsprogram for barnefaglig sakkyndige siden 2015 og medlem av Psykologforeningens fagutvalg for rettspsykologi og sakkyndighet siden høsten 2017. Thomas holder en rekke kurs og foredrag og er kjent som en faglig dyktig og inspirerende kursholder.


Målgruppe for kurset:
Alle advokater, advokatfullmektiger og jurister


Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer forpleining og kursmateriale