Psykiatri for deg uten psykiatrisk utdanningKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Konferansested i Oslo
          Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.995

Vi tilbyr kurs i psykiatri for deg uten psykiatrisk utdanning. Øk din kunnskap om psykisk sykdom. Bli tryggere i møte med personer med psykiske lidelser og utfordrende adferd. Seminaret godkjennes som del av klinisk fagstige.

Skaff deg kunnskap om psykisk sykdom - bli tryggere i jobben din!
Psykisk sykdom kommer i mange ulike former og dimensjoner. Dette kurset vil gi deg en bedre forståelse for psykiske lidelser, og kunnskap om hvordan du bør møte den enkelte. For deg som er i tjenesteapparatet, og møter mennesker med utfordrende adferd, vil det være en stor fordel med økt kunnskap.

Hvordan beskytter du deg selv i situasjoner du opplever som truende eller vanskelige:
Å oppleve truende adferd kan være skremmende, og det kan være vanskelig å handle og opptre rasjonelt. Men, dersom du har kunnskap og har lært strategier for å takle mennesker med utfordrende adferd, vil du kunne løse problemer som kan oppstå. På kurset får du praktiske verktøy i form av ulike modeller for tilnærming. Du får redskaper du kan ta i bruk i ditt daglige arbeid, og du lærer å bli mer å bevisst på egen kommunikasjon og tydeliggjøring av grenser. Når du benytter en metodisk tilnærming, og har forståelse for hva som skjer, vil du være langt tryggere i ditt møte med psykisk syke mennesker.

Du lærer:
• Hva psykisk helse og psykiske lidelser innebærer
• Symptomer, diagnoser og forståelsesmodeller
• Hvordan kan sykdom kan påvirke personens adferd
• Din rolle og ståsted i møte med utfordrende adferd
• Hva er viktig i utfordrende livssituasjoner

Program:
kl 08:30 - Registrering, morgenkaffe og te
kl 09:00 - Velkommen!

Hva er psykisk sykdom:
• Hvem er den psykiatriske pasienten
• Symptomer, diagnoser og forståelsesmodeller
• Hvordan kan sykdommen påvirke personens adferd og opplevelse av mestring
• Hvem har ansvar for hva i hjelpeapparatet

Hva er viktig i møte med mennesker i utfordrende livssituasjoner:
• Rollen som hjelper - hvordan møte den enkelte best mulig
• Praktiske utfordringer i det å være en hjelper
• Hva skal du se etter og hvordan forstå og tolke det du ser
• Allianse som utgangspunkt for god kommunikasjon og gode relasjoner

Slik beskytter du deg selv i situasjoner du opplever truende og vanskelige:
• Forstå egen og andres kommunikasjon - om å se seg selv utenfra og andre innenfra
• Hjelperens rolle og ståsted - hva skjer med deg i møte med utfordrende adferd
• Hvordan kompensere for den andres manglende ferdigheter til å snakke om det som er vanskelig

kl 15:15 - Takk for i dag! Vel hjem og lykke til med ny kunnskap

Fordeler med kurset:
• Du får praktiske verktøy i form av ulike modeller for tilnærming
• Du lærer å bli mer bevisst på egen kommunikasjon
• Du blir tryggere i møte med psykiske syke personer
• Du lærer å sette tydelige grenser
• Du får forståelse for hva som skaper god kommunikasjon og relasjon

Målgruppe for kurset:
Kurset er lagt opp spesielt for deg som ikke har psykiatrisk utdanning, men møter mennesker med psykiske lidelser. Det kan være at du jobber med HR, lederstøtte, i skole, sykehus, legekontor, hos tannlege, i NAV, i institusjoner, med arbeidsrettede tiltak, eller i andre virksomheter.

Praktisk informasjon:
Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige med 6 timer for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere.