PårørendesamarbeidKursarrangør: JobbAktiv
Sted: Scandic Solli
          Oslo, Vika
Kursadresse: Parkveien 68, 0202 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 4.125
Neste kurs: 03.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr konferanse om pårørendesamarbeid - en tverrfaglig konferanse om samarbeid og støtte. I helsevesenet står man ofte i vanskelige situasjoner med syke og deres familier. For mange helsepersonell kan dette være sårbart å snakke om, for det handler om hvordan de gjør jobben sin.

Et godt samarbeid med pårørende er avgjørende for totalbehandlingen. Konferansen tar opp mange aktuelle problemstillinger, og vil kunne gi mye inspirasjon og læring. Dag 2 er delt i parallellene A) rus og B) eldre.

Program dag 1)

kl 09:45 - 10:15, Åpning av konferansen:
Pårørendealliansen åpner konferansen og vil blant annet presentere en undersøkelse som ser nærmere på pårørendes opplevelser rundt om i norske kommuner.

kl 10:30 - 11:00, Partnerskap mellom frivillige og kommune:
Partnerskapet mellom Oslo kommune og Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) bidrar til et mer systematisk samarbeid med pårørende i helse- og omsorgstjenestene i Oslo. Dette er samskaping i praksis. PIO-senteret vil sammen med psykolog Anne Kari Hoel fra kommunen presentere arbeidet.

kl 11:15 - 12:00, Pasientenes helsetjeneste? Eller helsetjenestens pasienter:
– Vi skal strekke oss langt for at helsetjenesten oppleves som én helsetjeneste. Pasienten skal ikke merke hvem som eier, drifter og betaler, fastslår helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune. Hvordan vil pårørende kommunene i Agder dra nytte av samarbeidet mellom regionens 30 kommuner og Sørlandet sykehus? Sikrer dette bedre helsetjenester?

kl 12:15 - 13:00, Betraktninger om sorg:
Hvordan kan det komme noe verdifullt ut fra et tragisk tap? Hvordan kan det meningsløse også gi opphav til noe meningsfylt? Hvordan er det mulig å leve et godt liv, selv om det også rommer smertefulle tap? Hun er forsker, har skrevet bok om temaene, og har personlige erfaringer hun vil fortelle om.

kl 13:00 - 14:00, lunsj

kl 14:00 - 14:30, Klager kan være gull verdt:
De 16 pasient- og brukerombudene i landet ønsker seg flere klagesaker fra kommunene. Ombudene sliter med å bli kjent i kommunene. Der får dessverre personalet oftere munnkurv. Det blir oppfattet som illojalt å ta kontakt. Slik er det noe mindre av på sykehusene. Der skjønner man oftere at klager kan være gull verdt for forbedringsarbeidet.

kl 14:45 - 15:30, Slik støtter man barn i krise:
De er spesielt opptatt av at barn som pårørende blir fanget opp og ivaretatt i alle ledd. Det må være en refleks som er så innarbeidet at man alltid etterspør barn og barnas situasjon. Rådgiverne forklarer at barn trenger hjelp til å forstå både hva som skjer og hvordan det vil påvirke familien, de skal slippe å gå alene med bekymringer og fantasier.

kl 15:45 - 16:30, Familien må involveres:
De pårørende har enorm betydning for den psykiske helsen. Når familien ikke involveres, blir utbyttet av behandlingen dårligere og risikoen øker for at de pårørende blir sykmeldt på grunn av stressbelastninger. Familiearbeid er en av de viktigste og best dokumenterte behandlingstilnærmingene vi har ved alvorlige psykiske lidelser. Den anerkjente psykologen Trond Haukedal tar for seg pårørendes betydning, men kommer også inn på norsk helsepolitikk i sitt innlegg.


Program dag 2)

kl 09:00 - 13:00, Paralleller rettet mot A) rusomsorg, B) eldreomsorg

kl 09:00 - 10:15, A1 - Kommunen berget livet vårt:
Sønnen Kai Knutsen Sivertsen var tung narkoman og levde på gata. Så tok han mot til seg og ringte mamma Janne. Han ville ha hjelp. Vi møtte på de riktige personene i Ålesund kommune. Kommunen har fått pris for måten den tar vare på pårørende til personer med rus og psykiske utfordringer. Vi har invitert mor og sønn til å komme og fortelle om suksessfaktorene.

Slik etablerte Ålesund erfaringsbasert kompetanse i rusomsorgen, og dette er de foreløpige erfaringer. Avdelingsleder Anne-Marie Aasen forklarer hvordan kommunen gikk frem for å etablerte erfaringsbasert kompetanse i virksomheten både på individ og på systemnivå. Hun forklarer hvordan man organiserer dette arbeidet, og hva erfaringene så langt er.

kl 10:30 - 11:00, A2 - Samtaler er gull verdt:
NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge har startet flere samtalegrupper i Bodø. Blant annet en for mødre som har voksne barn med diagnosen schizofreni. Det finnes en fedregruppe, samt to andre mødregrupper, for etterlatte, pårørende til rusavhengige og til mennesker med psykiske lidelser. Målet har vært ikke bare å gi støtte til foreldre som trenger det, men også bidra til mer åpenhet. Hva er erfaringene, så langt? Kan tiltaket ha overføringsverdi for andre grupper pårørende?

kl 11:15 - 12:00, A3 - Den tøffe avgjørelsen:
Etter en 15 år lang kamp hvor familien prøvde alt som kunne prøves for å hjelpe, måtte de tvinge seg selv til å slutte å hjelpe den rusmisbrukende broren og sønnen med alt stort og smått. Det ble et vendepunkt. Det berget ikke bare familien, men førte også til endring hos han som satt fast i misbruk.

kl 12:15 - 13:00, A4 - Mitt liv og min familie, før og etter rusen:
Merethe «Karma» Lindstad har med seg en sterk, personlig historie. Foredragsholderen og standup-komikeren vil bidra til å kaste lys over noen av de forhold som gjorde at hennes rusmisbruket tok over. Hvordan påvirket det henne og resten av familien, både før og etter årene med rusmisbruk? Hva kan vi lære, både som helsepersonell og pårørende?

kl 09:00 - 09:30, B1 - Kurser pårørende til alvorlig syke:
På tvers av kommunegrenser har man i Trøndelag gjennom en årrekke jobbet med prosjektet «Pårørendekurs for alvorlig syke». Har prosjektet overføringsverdi til andre, mindre kommuner? Hvilken effekt har kursene hatt?

kl 09:45 - 10:15, B2 - Aktivitetsvenn for personer med demens:
Over 77.000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Når man får demens kan personen selv eller pårørende oppleve at enkelte aktiviteter kan bli vanskeligere å gjøre alene. En aktivitetsvenn er en frivillig som med kurs og veiledning kobles sammen med en som har demens, på bakgrunn av felles interesser. Aktivitetsvenn er et tilbud utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og drives i samarbeid med 220 kommuner.

kl 10:30 - 11:15, B3 - Pårørendes rolle i forebyggingsarbeid:
Det er lagt opp til at eldre skal bo lengre hjemme - dette ønsker også de fleste eldre selv. Likevel er innholdet i forebyggende arbeid mot eldre og pårørende høyst tilfeldig. Hva er godt forebyggende arbeid i et pårørendeperspektiv? Finnes det gode eksempler på kommuner som er kommet langt i dette arbeidet?

kl 11:30 - 12:15, B4 - Strengt nødvendig livsglede:
Folkehelseorganisasjonen «Livsglede for eldre» har utarbeidet en verktøykasse for å gi eldre en god og meningsfull hverdag. Hvordan kan frivillige organisasjoner, pårørende og fagfolk spille hverandre gode i samarbeidet rundt eldres livsglede?

kl 12:20 - 13:00, B5 - Da far ble en helt annen:
En pårørendes erfaring om å miste et nært og kjært familiemedlem til demens. Manglende dømmekraft og personlighetsendringer er noen av de mange symptomer. Disse kan være usynlige for andre, men svært så belastende for pårørende. Hva kan vi lære av erfaringene?

kl 13:00 - 14:00, lunsj